Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
AKTUALNOŚCI:

MENU GŁÓWNE

WITAJ NA STRONIE MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIKOŁAJKACH

wtorek, 02 styczeń 2018 19:13

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach
ul. Kolejowa 7
11-730 Mikołajki  
ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko pomocnicze:
Opiekun środowiskowy.
 
1) Opis stanowiska
a) początek zatrudnienia – styczeń 2018 r.,
b) forma nawiązania stosunku pracy – umowa zlecenie,
c) wymiar czasu pracy - pełny etat,
d) wynagrodzenie brutto – 2 100 zł
 
2) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dot. usług
opiekuńczych oraz zadania wynikające z zakresu czynności, w szczególności:
1. Usługi gospodarcze:
a) pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby; pomoc przy myciu, kąpaniu, w ubieraniu
się, jedzeniu, pomoc w zaspokajaniu czynności fizjologicznych,
b) zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,
c) przyrządzanie posiłków; w tym zgodnie z zalecaną przez lekarza dietą,
d) przygotowywanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zainteresowana pozostaje
sama oraz właściwe ich przechowywanie,
e) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę
zainteresowaną,
f) utrzymywanie w czystości bielizny pościelowej, ręczników i ubrania osoby zainteresowanej,
g) pomoc w zakupie odzieży i obuwia,
h) palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna,
i) zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,
j) pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.
2. Usługi pielęgnacyjne:
a) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od
indywidualnych potrzeb,
b) pielęgnacja, w szczególności w czasie choroby i rehabilitacji, zalecana przez lekarza,
c) pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia , zamawianie wizyt domowych, pomoc w
rejestracji wizyt w poradni, w sytuacjach tego wymagających,
d) Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
4. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych
lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.

 
3) Warunki pracy na danym stanowisku: praca w terenie u świadczeniobiorców w Gminie Mikołajki.
 
4) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia
na danym stanowisku:
a) Musi być to osobą mobilną posiadającą prawo jazdy kat. B i własny środek transportu,
b) wykształcenie podstawowe lub średnie,
c) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, chorymi, wymagającymi opieki,
d) właściwy stan zdrowia do pracy na powyższym stanowisku,
e) posiadanie obywatelstwa polskiego,
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g) uczciwość,
h) umiejętność organizowania pracy w domu świadczeniobiorcy,
i) samodzielność i umiejętność pracy w zespole.
 
5). Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest
nabór:
a) dyplom ukończenia szkoły bądź w trakcie nauki na jednym z poniższych kierunków:
- opiekuna domowego,
- opiekuna środowiskowego,
- opiekuna medycznego,

lub ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna
środowiskowego,
b) umiejętność skutecznego komunikowania się,
c) znajomość topografii gminy Mikołajki,
 
6) Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys - CV,
- ksero wpisu do rejestru działalności gospodarczej z uwzględnionym że obejmuje ona swoim zakresem
usługi opiekuńcze lub deklaracja, że w razie wyboru oferty osoba założy działalność gospodarczą,
- oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku,
- oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem wniosku o
zatrudnienie,
- inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje
Na żądanie komisji rekrutacyjnej kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginały w/w dokumentów.

 
7) Informacje dodatkowe:
 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 9 lub przesłać pocztą na adres Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki w terminie do 15 stycznia 2018 roku. W razie
złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego polskiego
urzędu pocztowego.
Koperty należy opatrzyć informacją „Nabór na stanowisko: Opiekun środowiskowy”.
 
Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:
1. W pierwszym etapie Komisja dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz
ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,
2. W drugim etapie Komisja dokonuje oceny merytorycznej kandydata prowadzonej w formie rozmowy
kwalifikacyjnej
 
Po przeprowadzeniu wstępnej selekcji kandydatów komisja rekrutacyjna przygotowuje:
a) listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze
b) listę kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
Nie umieszczenie na liście, o której mowa w lit. a) jest jednoznaczne z nie dopuszczeniem kandydata do
dalszego etapu konkursu.
Lista o których mowa w lit. a) zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mikołajki.

środa, 07 czerwiec 2017 13:01

Mikołajki, 6 czerwca 2017 r.

Mikołajskie Stowarzyszenie

Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS

ul. Kajki 128

Tel. 874215038, 601344313

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE MS/5/2017

 

W związku z realizacją projektu „CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach” Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej szkolenia „PRACE WYKOŃCZENIOWE W BUDOWNICTWIE”.

 

Postępowanie nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

 

I. Specyfikacja:

 1. szkolenie dla 2 uczestników projektu;

 2. miejsce zajęć: Mikołajki – CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

 3. termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2017 r

 

II. Złożona oferta powinna zawierać :

   • nazwę i adres oferenta;

   • datę sporządzenia;

   • wartość oferty : cenę jednostkową netto i brutto [PLN];

   • rekomendacje

   • informacje o doświadczeniu w realizacji zadań, o których mowa w specyfikacji

 

Wykonawca, wraz z ofertą, złoży oświadczenie, iż:

 • zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, przedstawionymi w pkt. I;

 • zobowiązując się do ich wykonania zgodnie z zamieszczonymi informacjami oraz dysponuje odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, do wykonania zamówienia zgodnie z oczekiwaniami ZLECENIODAWCY.

 

Oferta winna być podpisana przez osobę składającą ofertę lub przez osobę upoważnioną/ osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań, wynikającą z wpisu w KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Przy wyborze oferty Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami :

 • cena stanowiąca całkowitą wartość zamówienia: 70 %;

 • doświadczenie w realizacji tego typu działań: 30%

 

III. Termin, miejsce i sposób składania ofert:

  1. Oferty można składać :

 1. osobiście w CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach ul. Jana Pawła II nr. 1 od poniedziałku do piątku w w godz. 10 - 14

 2. pocztą na adres: Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych 11-730 Mikołajki ul. Kajki 128;

 3. faxem (87 4215038);

 4. pocztą elektroniczną ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. );

  1. Przyjmowanie ofert do dnia 16 czerwca 2017 r. do godz. 15.oo. W przypadku ofert przesyłanych pocztą, o terminowości złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego;

  2. Otwarcie ofert oraz wybór wykonawcy usługi nastąpi w siedzibie CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALN EJ w Mikołajkach w 19 czerwca 2017 r. o godz. 11.oo

 

IV. Uwagi końcowe :

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn;

 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej;

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji;

 4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje);

 5. Ze względu na założenia budżetowe projektu, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie projektu Zamawiający, zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny;

 6. Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej;

 7. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie III nie zostaną rozpatrzone;

 8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego;

 9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami;

 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych;

 11. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy;

 12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy;

 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez osobę powiązaną ze Zleceniodawcą kapitałowo lub osobowo w szczególności polegające na:

 1. pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika;

 2. pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Jacek Maliszewski

Prezes Zarządu MS

 

 

 

 

Projekt „CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach” realizowany w partnerstwie

z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołajkach i współfinansowany ze środków

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Mikołajki.

 

 

środa, 07 czerwiec 2017 12:55

ZAPYTANIE OFERTOWE MS/3/2017

 

W związku z realizacją projektu „CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach” Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej szkolenia „OPIEKUN OSOBY STARSZEJ, CHOREJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ”.

 

Postępowanie nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

 

I. Specyfikacja:

 1. szkolenie dla 2 uczestniczek projektu;

 2. miejsce zajęć: Mikołajki – CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

 3. termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2017 r

 

II. Złożona oferta powinna zawierać :

   • nazwę i adres oferenta;

   • datę sporządzenia;

   • wartość oferty : cenę jednostkową netto i brutto [PLN];

   • rekomendacje

   • informacje o doświadczeniu w realizacji zadań, o których mowa w specyfikacji

 

Wykonawca, wraz z ofertą, złoży oświadczenie, iż:

 • zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, przedstawionymi w pkt. I;

 • zobowiązując się do ich wykonania zgodnie z zamieszczonymi informacjami oraz dysponuje odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, do wykonania zamówienia zgodnie z oczekiwaniami ZLECENIODAWCY.

 

Oferta winna być podpisana przez osobę składającą ofertę lub przez osobę upoważnioną/ osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań, wynikającą z wpisu w KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Przy wyborze oferty Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami :

 • cena stanowiąca całkowitą wartość zamówienia: 70 %;

 • doświadczenie w realizacji tego typu działań: 30%

 

III. Termin, miejsce i sposób składania ofert:

  1. Oferty można składać :

 1. osobiście w CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach ul. Jana Pawła II nr. 1 od poniedziałku do piątku w w godz. 10 - 14

 2. pocztą na adres: Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych 11-730 Mikołajki ul. Kajki 128;

 3. faxem (87 4215038);

 4. pocztą elektroniczną ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. );

  1. Przyjmowanie ofert do dnia 16 czerwca 2017 r. do godz. 15.oo. W przypadku ofert przesyłanych pocztą, o terminowości złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego;

  2. Otwarcie ofert oraz wybór wykonawcy usługi nastąpi w siedzibie CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALN EJ w Mikołajkach w 19 czerwca 2017 r. o godz. 11.oo

 

IV. Uwagi końcowe :

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn;

 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej;

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji;

 4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje);

 5. Ze względu na założenia budżetowe projektu, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie projektu Zamawiający, zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny;

 6. Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej;

 7. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie III nie zostaną rozpatrzone;

 8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego;

 9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami;

 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych;

 11. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy;

 12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy;

 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez osobę powiązaną ze Zleceniodawcą kapitałowo lub osobowo w szczególności polegające na:

 1. pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika;

 2. pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Jacek Maliszewski

Prezes Zarządu MS

 

 

 

 

 

Projekt „CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach” realizowany w partnerstwie

z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołajkach i współfinansowany ze środków

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Mikołajki.

 

 

Mikołajki, 6 czerwca 2017 r.

Mikołajskie Stowarzyszenie

Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS

ul. Kajki 128

Tel. 874215038, 601344313

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE MS/4/2017

 

W związku z realizacją projektu „CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach” Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej szkolenia „SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ”.

 

Postępowanie nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

 

I. Specyfikacja:

 1. szkolenie dla 4 uczestniczek projektu;

 2. miejsce zajęć: Mikołajki – CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

 3. termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2017 r

 

II. Złożona oferta powinna zawierać :

   • nazwę i adres oferenta;

   • datę sporządzenia;

   • wartość oferty : cenę jednostkową netto i brutto [PLN];

   • rekomendacje

   • informacje o doświadczeniu w realizacji zadań, o których mowa w specyfikacji

 

Wykonawca, wraz z ofertą, złoży oświadczenie, iż:

 • zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, przedstawionymi w pkt. I;

 • zobowiązując się do ich wykonania zgodnie z zamieszczonymi informacjami oraz dysponuje odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, do wykonania zamówienia zgodnie z oczekiwaniami ZLECENIODAWCY.

 

Oferta winna być podpisana przez osobę składającą ofertę lub przez osobę upoważnioną/ osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań, wynikającą z wpisu w KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Przy wyborze oferty Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami :

 • cena stanowiąca całkowitą wartość zamówienia: 70 %;

 • doświadczenie w realizacji tego typu działań: 30%

 

III. Termin, miejsce i sposób składania ofert:

  1. Oferty można składać :

 1. osobiście w CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach ul. Jana Pawła II nr. 1 od poniedziałku do piątku w w godz. 10 - 14

 2. pocztą na adres: Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych 11-730 Mikołajki ul. Kajki 128;

 3. faxem (87 4215038);

 4. pocztą elektroniczną ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. );

  1. Przyjmowanie ofert do dnia 16 czerwca 2017 r. do godz. 15.oo. W przypadku ofert przesyłanych pocztą, o terminowości złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego;

  2. Otwarcie ofert oraz wybór wykonawcy usługi nastąpi w siedzibie CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALN EJ w Mikołajkach w 19 czerwca 2017 r. o godz. 11.oo

 

IV. Uwagi końcowe :

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn;

 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej;

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji;

 4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje);

 5. Ze względu na założenia budżetowe projektu, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie projektu Zamawiający, zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny;

 6. Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej;

 7. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie III nie zostaną rozpatrzone;

 8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego;

 9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami;

 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych;

 11. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy;

 12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy;

 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez osobę powiązaną ze Zleceniodawcą kapitałowo lub osobowo w szczególności polegające na:

 1. pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika;

 2. pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Jacek Maliszewski

Prezes Zarządu MS

 

 

 

Projekt „CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach” realizowany w partnerstwie

z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołajkach i współfinansowany ze środków

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Mikołajki.

 

 

Mikołajki, 6 czerwca 2017 r.

Mikołajskie Stowarzyszenie

Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS

ul. Kajki 128

Tel. 874215038, 601344313

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE MS/5/2017

 

W związku z realizacją projektu „CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach” Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej szkolenia „PRACE WYKOŃCZENIOWE W BUDOWNICTWIE”.

 

Postępowanie nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

 

I. Specyfikacja:

 1. szkolenie dla 2 uczestników projektu;

 2. miejsce zajęć: Mikołajki – CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

 3. termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2017 r

 

II. Złożona oferta powinna zawierać :

   • nazwę i adres oferenta;

   • datę sporządzenia;

   • wartość oferty : cenę jednostkową netto i brutto [PLN];

   • rekomendacje

   • informacje o doświadczeniu w realizacji zadań, o których mowa w specyfikacji

 

Wykonawca, wraz z ofertą, złoży oświadczenie, iż:

 • zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, przedstawionymi w pkt. I;

 • zobowiązując się do ich wykonania zgodnie z zamieszczonymi informacjami oraz dysponuje odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, do wykonania zamówienia zgodnie z oczekiwaniami ZLECENIODAWCY.

 

Oferta winna być podpisana przez osobę składającą ofertę lub przez osobę upoważnioną/ osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań, wynikającą z wpisu w KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Przy wyborze oferty Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami :

 • cena stanowiąca całkowitą wartość zamówienia: 70 %;

 • doświadczenie w realizacji tego typu działań: 30%

 

III. Termin, miejsce i sposób składania ofert:

  1. Oferty można składać :

 1. osobiście w CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach ul. Jana Pawła II nr. 1 od poniedziałku do piątku w w godz. 10 - 14

 2. pocztą na adres: Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych 11-730 Mikołajki ul. Kajki 128;

 3. faxem (87 4215038);

 4. pocztą elektroniczną ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. );

  1. Przyjmowanie ofert do dnia 16 czerwca 2017 r. do godz. 15.oo. W przypadku ofert przesyłanych pocztą, o terminowości złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego;

  2. Otwarcie ofert oraz wybór wykonawcy usługi nastąpi w siedzibie CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALN EJ w Mikołajkach w 19 czerwca 2017 r. o godz. 11.oo

 

IV. Uwagi końcowe :

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn;

 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej;

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji;

 4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje);

 5. Ze względu na założenia budżetowe projektu, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie projektu Zamawiający, zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny;

 6. Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej;

 7. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie III nie zostaną rozpatrzone;

 8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego;

 9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami;

 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych;

 11. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy;

 12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy;

 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez osobę powiązaną ze Zleceniodawcą kapitałowo lub osobowo w szczególności polegające na:

 1. pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika;

 2. pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Jacek Maliszewski

Prezes Zarządu MS

 

 

 

 

Projekt „CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach” realizowany w partnerstwie

z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołajkach i współfinansowany ze środków

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Mikołajki.

 

środa, 07 czerwiec 2017 12:54

Mikołajki, 6 czerwca 2017 r.

Mikołajskie Stowarzyszenie

Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS

ul. Kajki 128

Tel. 874215038, 601344313

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE MS/4/2017

 

W związku z realizacją projektu „CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach” Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej szkolenia „SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ”.

 

Postępowanie nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

 

I. Specyfikacja:

 1. szkolenie dla 4 uczestniczek projektu;

 2. miejsce zajęć: Mikołajki – CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

 3. termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2017 r

 

II. Złożona oferta powinna zawierać :

   • nazwę i adres oferenta;

   • datę sporządzenia;

   • wartość oferty : cenę jednostkową netto i brutto [PLN];

   • rekomendacje

   • informacje o doświadczeniu w realizacji zadań, o których mowa w specyfikacji

 

Wykonawca, wraz z ofertą, złoży oświadczenie, iż:

 • zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, przedstawionymi w pkt. I;

 • zobowiązując się do ich wykonania zgodnie z zamieszczonymi informacjami oraz dysponuje odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, do wykonania zamówienia zgodnie z oczekiwaniami ZLECENIODAWCY.

 

Oferta winna być podpisana przez osobę składającą ofertę lub przez osobę upoważnioną/ osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań, wynikającą z wpisu w KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Przy wyborze oferty Beneficjent będzie kierował się następującymi kryteriami :

 • cena stanowiąca całkowitą wartość zamówienia: 70 %;

 • doświadczenie w realizacji tego typu działań: 30%

 

III. Termin, miejsce i sposób składania ofert:

  1. Oferty można składać :

 1. osobiście w CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach ul. Jana Pawła II nr. 1 od poniedziałku do piątku w w godz. 10 - 14

 2. pocztą na adres: Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych 11-730 Mikołajki ul. Kajki 128;

 3. faxem (87 4215038);

 4. pocztą elektroniczną ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. );

  1. Przyjmowanie ofert do dnia 16 czerwca 2017 r. do godz. 15.oo. W przypadku ofert przesyłanych pocztą, o terminowości złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego;

  2. Otwarcie ofert oraz wybór wykonawcy usługi nastąpi w siedzibie CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALN EJ w Mikołajkach w 19 czerwca 2017 r. o godz. 11.oo

 

IV. Uwagi końcowe :

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn;

 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej;

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji;

 4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje);

 5. Ze względu na założenia budżetowe projektu, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie projektu Zamawiający, zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny;

 6. Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej;

 7. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie III nie zostaną rozpatrzone;

 8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego;

 9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami;

 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych;

 11. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy;

 12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy;

 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez osobę powiązaną ze Zleceniodawcą kapitałowo lub osobowo w szczególności polegające na:

 1. pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika;

 2. pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Jacek Maliszewski

Prezes Zarządu MS

 

 

 

Projekt „CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach” realizowany w partnerstwie

z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołajkach i współfinansowany ze środków

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Mikołajki.

 

 

środa, 07 czerwiec 2017 12:50

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach

ul. Kolejowa 7

11-730 Mikołajki  

ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko pomocnicze:

Opiekun środowiskowy.

 

1) Opis stanowiska

a) początek zatrudnienia – 01 lipca 2017 r.,

b) forma nawiązania stosunku pracy – umowa zlecenie,

c) wymiar czasu pracy - pełny etat,

d) wynagrodzenie brutto – 2 000 zł

 

2) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dot. usług

opiekuńczych oraz zadania wynikające z zakresu czynności, w szczególności:

 

1. Usługi gospodarcze:

a) pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby; pomoc przy myciu, kąpaniu, w ubieraniu

się, jedzeniu, pomoc w zaspokajaniu czynności fizjologicznych,

b) zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,

c) przyrządzanie posiłków; w tym zgodnie z zalecaną przez lekarza dietą,

d) przygotowywanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zainteresowana pozostaje

sama oraz właściwe ich przechowywanie,

e) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę

zainteresowaną,

f) utrzymywanie w czystości bielizny pościelowej, ręczników i ubrania osoby zainteresowanej,

g) pomoc w zakupie odzieży i obuwia,

h) palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna,

i) zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,

j) pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.

 

2. Usługi pielęgnacyjne:

a) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od

indywidualnych potrzeb,

b) pielęgnacja, w szczególności w czasie choroby i rehabilitacji, zalecana przez lekarza,

c) pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia , zamawianie wizyt domowych, pomoc w

rejestracji wizyt w poradni, w sytuacjach tego wymagających,

d) Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

 

4. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych

lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.

3) Warunki pracy na danym stanowisku: praca w terenie u świadczeniobiorców w Gminie Mikołajki.

4) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia

na danym stanowisku:

 

a) Musi być to osobą mobilną posiadającą prawo jazdy kat. B i własny środek transportu,

b) wykształcenie podstawowe lub średnie,

c) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, chorymi, wymagającymi opieki,

d) właściwy stan zdrowia do pracy na powyższym stanowisku,

e) posiadanie obywatelstwa polskiego,

f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

g) uczciwość,

h) umiejętność organizowania pracy w domu świadczeniobiorcy,

i) samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

 

5). Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest

nabór:

a) dyplom ukończenia szkoły bądź w trakcie nauki na jednym z poniższych kierunków:

 opiekuna domowego,

 opiekuna środowiskowego,

 opiekuna medycznego,

lub ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna

środowiskowego,

b) umiejętność skutecznego komunikowania się,

c) znajomość topografii gminy Mikołajki,

 

6) Wymagane dokumenty:

 list motywacyjny,

 życiorys - CV,

 ksero wpisu do rejestru działalności gospodarczej z uwzględnionym że obejmuje ona swoim zakresem

usługi opiekuńcze lub deklaracja, że w razie wyboru oferty osoba założy działalność gospodarczą,

 oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku,

 oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

publicznych,

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem wniosku o

zatrudnienie,

 inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje

Na żądanie komisji rekrutacyjnej kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginały w/w dokumentów.

 

7) Informacje dodatkowe:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Miejsko-

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 9 lub przesłać pocztą na adres Miejsko - Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki w terminie do 23 czerwca 2017 roku. W razie

złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego polskiego

urzędu pocztowego.

Koperty należy opatrzyć informacją „Nabór na stanowisko: Opiekun środowiskowy”.

Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:

1. W pierwszym etapie Komisja dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz

ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,

2. W drugim etapie Komisja dokonuje oceny merytorycznej kandydata prowadzonej w formie rozmowy

kwalifikacyjnej

Po przeprowadzeniu wstępnej selekcji kandydatów komisja rekrutacyjna przygotowuje:

a) listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze

b) listę kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Nie umieszczenie na liście, o której mowa w lit. a) jest jednoznaczne z nie dopuszczeniem kandydata do

dalszego etapu konkursu.

Lista o których mowa w lit. a) zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mikołajki.

czwartek, 25 maj 2017 08:04

OGŁOSZENIE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach
ul. Kolejowa 7
11-730 Mikołajki
ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko pomocnicze:

Opiekun środowiskowy.

1) Opis stanowiska
a) początek zatrudnienia – 05 czerwca 2017 r.,
b) forma nawiązania stosunku pracy – umowa zlecenie,
c) wymiar czasu pracy - pełny etat,
d) wynagrodzenie brutto – 2 000 zł

2) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dot. usług opiekuńczych oraz zadania wynikające z zakresu czynności, w szczególności:
1. Usługi gospodarcze:
a) pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby; pomoc przy myciu, kąpaniu, w ubieraniu się, jedzeniu, pomoc w zaspokajaniu czynności fizjologicznych,
b) zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,
c) przyrządzanie posiłków; w tym zgodnie z zalecaną przez lekarza dietą,
d) przygotowywanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zainteresowana pozostaje sama oraz właściwe ich przechowywanie,
e) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,
f) utrzymywanie w czystości bielizny pościelowej, ręczników i ubrania osoby zainteresowanej,
g) pomoc w zakupie odzieży i obuwia,
h) palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna,
i) zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,
j) pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.

2. Usługi pielęgnacyjne:
a) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb,
b) pielęgnacja, w szczególności w czasie choroby i rehabilitacji, zalecana przez lekarza,
c) pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia , zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni, w sytuacjach tego wymagających,
d) Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

4. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.

3) Warunki pracy na danym stanowisku: praca w terenie u świadczeniobiorców w Gminie Mikołajki.

4) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
a) Musi być to osobą mobilną posiadającą prawo jazdy kat. B i własny środek transportu,
b) wykształcenie podstawowe lub średnie,
c) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, chorymi, wymagającymi opieki,
d) właściwy stan zdrowia do pracy na powyższym stanowisku,
e) posiadanie obywatelstwa polskiego,
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g) uczciwość,
h) umiejętność organizowania pracy w domu świadczeniobiorcy,
i) samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

5). Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
a) dyplom ukończenia szkoły bądź w trakcie nauki na jednym z poniższych kierunków:
 opiekuna domowego,
 opiekuna środowiskowego,
 opiekuna medycznego,
lub ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna środowiskowego,
b) umiejętność skutecznego komunikowania się,
c) znajomość topografii gminy Mikołajki,

6) Wymagane dokumenty:
 list motywacyjny,
 życiorys - CV,
 ksero wpisu do rejestru działalności gospodarczej z uwzględnionym że obejmuje ona swoim zakresem usługi opiekuńcze lub deklaracja, że w razie wyboru oferty osoba założy działalność gospodarczą,
 oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w\w stanowisku,
 oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem wniosku o zatrudnienie,
 inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje

Na żądanie komisji rekrutacyjnej kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginały w/w dokumentów.

7) Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 9 lub przesłać pocztą na adres Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki w terminie do 31 maja 2017 roku. W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.

Koperty należy opatrzyć informacją „Nabór na stanowisko: Opiekun środowiskowy”.

Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:
1. W pierwszym etapie Komisja dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,
2. W drugim etapie Komisja dokonuje oceny merytorycznej kandydata prowadzonej w formie rozmowy kwalifikacyjnej

Po przeprowadzeniu wstępnej selekcji kandydatów komisja rekrutacyjna przygotowuje:
a) listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze
b) listę kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Nie umieszczenie na liście, o której mowa w lit. a) jest jednoznaczne z nie dopuszczeniem kandydata do dalszego etapu konkursu.
Lista o których mowa w lit. a) zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mikołajki.

środa, 22 marzec 2017 10:45

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach

ul. Kolejowa 7

11-730 Mikołajki  

ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko pomocnicze:

Opiekun środowiskowy.

1) Opis stanowiska

a) początek zatrudnienia – 03 kwietnia 2017 r.,

b) forma nawiązania stosunku pracy – umowa zlecenie,

c) wymiar czasu pracy - pełny etat,

d) wynagrodzenie brutto – 2 000 zł

2) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dot. usług

opiekuńczych oraz zadania wynikające z zakresu czynności, w szczególności:

1. Usługi gospodarcze:

a) pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby; pomoc przy myciu, kąpaniu, w ubieraniu

się, jedzeniu, pomoc w zaspokajaniu czynności fizjologicznych,

b) zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,

c) przyrządzanie posiłków; w tym zgodnie z zalecaną przez lekarza dietą,

d) przygotowywanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zainteresowana pozostaje

sama oraz właściwe ich przechowywanie,

e) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę

zainteresowaną,

f) utrzymywanie w czystości bielizny pościelowej, ręczników i ubrania osoby zainteresowanej,

g) pomoc w zakupie odzieży i obuwia,

h) palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna,

i) zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,

j) pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.

2. Usługi pielęgnacyjne:

a) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od

indywidualnych potrzeb,

b) pielęgnacja, w szczególności w czasie choroby i rehabilitacji, zalecana przez lekarza,

c) pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia , zamawianie wizyt domowych, pomoc w

rejestracji wizyt w poradni, w sytuacjach tego wymagających,

d) Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

4. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych

lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.

3) Warunki pracy na danym stanowisku: praca w terenie u świadczeniobiorców w Gminie Mikołajki.

4) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia

na danym stanowisku:

a) Musi być to osobą mobilną posiadającą prawo jazdy kat. B i własny środek transportu,

b) wykształcenie podstawowe lub średnie,

c) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, chorymi, wymagającymi opieki,

d) właściwy stan zdrowia do pracy na powyższym stanowisku,

e) posiadanie obywatelstwa polskiego,

f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

g) uczciwość,

h) umiejętność organizowania pracy w domu świadczeniobiorcy,

i) samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

5). Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest

nabór:

a) dyplom ukończenia szkoły bądź w trakcie nauki na jednym z poniższych kierunków:

 opiekuna domowego,

 opiekuna środowiskowego,

 opiekuna medycznego,

lub ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna

środowiskowego,

b) umiejętność skutecznego komunikowania się,

c) znajomość topografii gminy Mikołajki,

6) Wymagane dokumenty:

 list motywacyjny,

 życiorys - CV,

 ksero wpisu do rejestru działalności gospodarczej z uwzględnionym że obejmuje ona swoim zakresem

usługi opiekuńcze lub deklaracja, że w razie wyboru oferty osoba założy działalność gospodarczą,

 oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w\w stanowisku,

 oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

publicznych,

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem wniosku o

zatrudnienie,

 inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje

Na żądanie komisji rekrutacyjnej kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginały w/w dokumentów.

7) Informacje dodatkowe:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Miejsko-

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 9 lub przesłać pocztą na adres Miejsko - Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki w terminie do 28 marca 2017 roku. W razie złożenia

dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu

pocztowego.

Koperty należy opatrzyć informacją „Nabór na stanowisko: Opiekun środowiskowy”.

Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:

1. W pierwszym etapie Komisja dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz

ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,

2. W drugim etapie Komisja dokonuje oceny merytorycznej kandydata prowadzonej w formie rozmowy

kwalifikacyjnej

Po przeprowadzeniu wstępnej selekcji kandydatów komisja rekrutacyjna przygotowuje:

a) listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze

b) listę kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Nie umieszczenie na liście, o której mowa w lit. a) jest jednoznaczne z nie dopuszczeniem kandydata do

dalszego etapu konkursu.

Lista o których mowa w lit. a) zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mikołajki.

czwartek, 16 marzec 2017 07:39

W związku z realizacją projektu „CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach”

Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS zaprasza do udziału w

zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na realizację zajęć z psychologiem

Postępowanie nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych  – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000

euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

I. Specyfikacja:

1. Cykl zajęć grupowych i indywidualnych z psychologiem dla grupy 8 osób bezrobotnych,

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wieku 25 – 55 lat;

2. miejsce zajęć: Mikołajki – CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

3. termin realizacji zamówienia: kwiecień – maj 2017 r.

4. łączna ilość godzin zajęć zgodna z harmonogramem realizacji projektu: 50 godzin w tym 10

godzin zajęć grupowych i 40 godzin zajęć indywidualnych. W/w ilość godzin obejmuje

także czas niezbędny do przygotowania indywidualnych ocen uczestników zajęć, ze

szczególnym uwzględnieniem predyspozycji zawodowych.

II. Złożona oferta powinna zawierać :

 nazwę i adres oferenta;

 datę sporządzenia;

 wartość oferty : cenę jednostkową netto i brutto [PLN];

 rekomendacje

 informacje o doświadczeniu w realizacji zadań, o których mowa w specyfikacji

Wykonawca, wraz z ofertą, złoży oświadczenie, iż:

 zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, przedstawionymi w pkt. I;

 zobowiązując się do ich wykonania zgodnie z zamieszczonymi informacjami oraz dysponuje

odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, do wykonania zamówienia zgodnie z oczekiwaniami

ZLECENIODAWCY.

 

Projekt „CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach” realizowany w partnerstwie z

Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołajkach i współfinansowany ze środków

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Mikołajki

poniedziałek, 27 luty 2017 12:15

poniedziałek, 27 luty 2017 12:12

Wspólny projekt Mikołajskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw

Lokalnych-MS i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Mikołajkach.

Formalnie od 1 lutego br. , a praktycznie od 20 lutego br. zaczął się projekt „CENTRUM

AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach”, który będzie realizowany wspólnie przez

Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS oraz Miejsko-Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Mikołajkach. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Programu

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH.

Projekt składa się z dwóch, podstawowych modułów:

a. Modul I czyli AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA BEZROBOTNYCH,

którym objętych zostanie 8 osób, bez zatrudnienia i korzystających ze świadczeń pomocy

społecznej. W ramach zaplanowanych zajęć, ich uczestnicy będą mieli możliwość odbycia:

 cyklu zajęć grupowych oraz indywidualnych z psychologiem i doradcą zawodowym (po 50

godz.), których celem będzie:

 podniesienie poziomu samooceny uczestników i motywowaniu ich do działań na

rzecz zmiany swojego statusu społecznego, a także oceny indywidualnych

predyspozycji zawodowych;

 zdefiniowanie indywidualnych potencjałów i predyspozycji zawodowych, a tym

samym określenie jakiego typu szkolenia zawodowe są dla tych osób

najpotrzebniejsze, aby uzyskali jak największą szansę na podjęcia zatrudnienia;

 szkoleń zawodowych, zgodnie z sugestiami psychologa i doradcy zawodowego, jednak

wybranymi w oparciu o indywidualne decyzje uczestników modułu – maks. 3 rodzaje

szkoleń zawodowych, łącznie 230 godz.;

 2-miesięcznych staży zawodowych, w czasie których otrzymają stypendia stażowe;

 indywidualnej pracy z osobą, która pomoże uczestnikom projektu w zakresie:

przygotowania dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o zatrudnienie (CV, list

motywacyjny, etc.), przygotowania do rozmowy z pracodawcą, zbierania i analizowania

ofert pracy, kontaktu w potencjalnymi pracodawcami, itp.

b. Moduł II . EDUKACJA FINANSOWA DOTYCZĄCA ZADŁUŻEŃ, którym objętych

zostanie łącznie 50 osób, z gmin Mikołajki, Piecki, Ruciane-Nida i Ryn. Planowane działania

w ramach modułu to cykl zajęć edukacyjnych, o charakterze warsztatowym (po 10 godz. w

każdej gminie), obejmujących następujące zagadnienia:

 rodzaje zadłużeń i kto za nie odpowiada;

 tryb dochodzenia należności;

 przedawnienia długów;

 postępowania egzekucyjne;

 długi priorytetowe;

 postępowanie upadłościowe („upadłość konsumencka”);

 wstęp do planowania budżetu domowego;

 indywidualne konsultacje dot. konkretnych problemów prawno-finansowych, dotyczących

zadłużeń.

Dodatkowo,. w ramach przedstawianego projektu opracowana zostanie publikacja, dotycząca

zasad i sposobów rozwiązywania problemów z różnego typu zadłużeniami. Publikacja (nakł. 600

egz). będzie dostępna bezpłatnie (w listopadzie br.) dla mieszkańców gmin Mikołajki, Piecki,

Ruciane-Nida i Ryn w ośrodkach pomocy społecznej i lokalnych organizacjach społecznych.

Osoby zainteresowane szczegółami projektu bądź udziałem w jednym z wyżej przedstawionych

modułów mogą kontaktować się z CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Mikołajkach

osobiście lub telefonicznie (tel. 87 4215038 lub 601344313) bądź też pocztą elektroniczną na

adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

wtorek, 21 czerwiec 2016 08:24

Zostały jeszcze tylko 2 tygodnie!

Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze złożymy w ciągu trzech miesięcy (do 1 lipca 2016 r. włącznie) to pieniądze otrzymamy z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.  Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

W Gminie Mikołajki wypłatą świadczenia wychowawczego 500+ zajmuje się Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, pok. Nr 5.

wtorek, 19 kwiecień 2016 11:57

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko- mazurskie tel/fax (087) 421 90 65, tel (087) 421 90 66 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY PROGRAMU 500+

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach jako realizator programu 500+ Gminy Mikołajki uprzejmie informuje, że realizacja złożonych wniosków w miesiącu kwietniu 2016 r. nastąpi w niewielkiej liczbie z winy producenta programu do obsługi świadczeń 500+ firmy SYGNITY S.A. Do dnia dzisiejszego dostawca programu informatycznego nie uporał się z błędem w wyniku, którego nie jesteśmy w stanie połączyć się z systemami źródłowymi (ZUS, US) w celu weryfikacji Państwa wniosków.

 

Od 14.04.2016 r. dostawca systemu źródłowego zapewnia, iż usterka zostanie naprawiona w ciągu kilku dni roboczych nie wskazując konkretnego terminu naprawy systemu.

 

Gmina Mikołajki jest przygotowana technicznie oraz kadrowo do przyjęcia wszystkich uprawnionych wniosków i wystawienia decyzji administracyjnych uwzględniając datę ich złożenia. Jednak ze względu na powyższe problemy nie jesteśmy w stanie wypłacić wszystkich świadczeń zgodnie z wnioskami złożonymi w miesiącu kwietniu 2016 r.

 

Zakładamy, że w miesiącu maju i późniejszych po wprowadzeniu stosownych poprawek przez dostawcę systemu informatycznego wszystko będzie funkcjonować bez zarzutu i będziemy w stanie wypłacić przyznane decyzją świadczenia na bieżąco.

 

Wszystkie osoby, które do tej pory nie zawnioskowały a są uprawnione do skorzystania z tej formy pomocy serdecznie zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.

 

Z poważaniem

Paweł Gowkielewicz

Kierownik M-GOPS w Mikołajkach

czwartek, 24 marzec 2016 07:24

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent:


ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3
ZAŁĄCZNIK 4

czwartek, 24 marzec 2016 07:18

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowy z obsługą kadr:


ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3

poniedziałek, 14 marzec 2016 10:15

WNIOSKI NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) WYDAWANE SĄ W SIEDZIBIE MGOPS W MIKOŁAJKACH OD 14.03.2016 R.

WYPEŁNIONE WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE
OD 1.04.2016 R.

środa, 02 marzec 2016 09:56

Od 1 kwietnia 2016 w MGOPS Mikołajki rusza nabór wniosków w ramach programu 500+

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500plus) została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 17 lutego 2016 r. poz. 195.Wnioski przyjmowane będą w MGOPS Mikołajki od dnia 1 kwietnia 2016r. Uwaga: W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2016r., prawo do świadczenia ustalone zostanie od dnia 1 kwietnia br. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Wniosek można złożyć w ośrodku osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Zgodnie z ustawą, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

Wysokość świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu stanowiącego podstawę do otrzymywania innych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wnioski na kolejne okresy będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku.

Poniżej w załączeniu znajduje się formularz wniosku (format do druku) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r.(Dz.U. z 2016r. poz. 214) w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.

Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć:

1. oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn.zm.2)),

2. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

3. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

4. kserokopię umowy dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, 5. kserokopię umowy o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

6. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

7. kserokopię przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

8. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:


- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub


- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

9. kserokopię dokumentu określającego datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (PITy, świadectwa pracy, zaświadczenia o pracy na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zakończenie działalności gospodarczej)

10. kserokopię dokumentu określającego wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło),

11. kserokopię dokumentu określającego wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

12. kserokopię karty pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późń. zm.3),

13. kserokopię karty pobytu i decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, 14. kserokopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

15. kserokopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

16. kserokopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.KLIKNIJ ABY POBRAĆ WNIOSEK

 

 

wtorek, 23 luty 2016 07:09

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach ogłasza nabór na stanowisko Referent - umowa na czas określony

KLIKNIJ ABY POBRAĆ OGŁOSZENIE

wtorek, 23 luty 2016 07:05

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach ogłasza nabór na stanowisko księgowy z obsługą kadr - umowa na czas określony

KLIKNIJ ABY POBRAĆ OGŁOSZENIE

poniedziałek, 28 grudzień 2015 16:26

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015

roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217)  wprowadza od 1 stycznia 2016r.  nowy rodzaj

świadczenia tzw. - świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko a nie przysługuje im

zasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie.

Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą zatem:

• osoby bezrobotne (zarejstrowane w Urzędzie Pracy)

• studenci

• osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, o dzieło)

• rolnicy

• osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli nie będą pobierały zasiłku

macierzyńskiego

Ze świadczenia nie skorzystają:

• osoby otrzymujące zasiłek macierzyński

• w przypadku gdy jeden z rodziców pobiera zasiłek macierzyński

• gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej

• gdy jeden z rodziców dziecka zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w związku z

zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej

• w związku z wychowywaniem tego samego dziecka jest już ustalone prawo do dodatku do zasiłku

rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna

• osobom, którym przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia

rodzcielskiego.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie

niezależnie od dochodu rodziców.

Nowe świadczenie będzie można pobierać przez okres:

• 52 tygodni – w przypadku urodzenia lub przysposobienia jednego dziecka

• 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie lub przysposobienia

dwojga dzieci

• 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie lub przysposobienia trojga

dzieci

• 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie lub przysposobienia

czworga dzieci

• 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej przy jednym porodzie lub przysposobienia

pięciorga lub więcej dzieci

Nowe świadczenie będzie przysługiwać od dnia:

• porodu

• objęcia dziecka opieką – nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia

• przysposobienia dziecka – nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia

Skorzystają z niego również rodzice, których dziecko urodzi się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy

nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie

im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio

dłużej w przypadku wieloraczków).

Rodzic po świadczenie będzie mógł się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w

późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku.

Wniosek będzie można złożyć 2 stycznia 2016 r. (1 stycznia jest dniem wolnym od pracy). Wzór

wniosku o świadczenie rodzicielskie będzie określony w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy

o świadczeniach rodzinnych, które wejdzie w życie od dnia 2 stycznia 2016 r.

czwartek, 19 listopad 2015 14:13

Zgłoś uwagi do konsultacji nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mikołajki na lata 2015-2015:

 

ZAŁĄCZNIK KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

ZAŁĄCZNIK ZARZĄDZENIE

 

ZAŁĄCZNIK ZE STRATEGIĄ

 

poniedziałek, 09 listopad 2015 12:11

18.11.2015 r. o godz. 14.00 w Sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach odbędzie się spotkanie konsultacyjne, podczas którego zostanie przedstawiony projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mikołajki na lata 2015-2025”. Projekt Strategii w załączeniu.

 

ZAŁĄCZNIK ZE STRATEGIĄ

 

poniedziałek, 02 listopad 2015 08:19

Od 1 listopada br. wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego

Od 1 listopada br. wzrosną o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kryterium ogólne, obecnie określone na 574 zł neto na osobę w rodzinie, będzie wynosiło 674 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ta kwota wzrośnie z 664 zł do 764 zł Tym samym, kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego także wzrośnie z 664 zł do 764 zł. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł na osobę.

Wzrost  zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego będzie odbywał się w trzech etapach. Pierwszy etap wzrostu kwot zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego nastąpi od 1 listopada 2015 r.

 Od 1 listopada 2015 r.:

- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat wzrośnie z 77 zł do 89 zł;
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 6-18 lat wzrośnie ze 106 zł do 118 zł;
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 19-23 lata wzrośnie ze 115 zł do 129 zł.

 Wzrosną także niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego:

a) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wzrośnie ze 170 zł do 185 zł, nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci;  w przypadku dziecka niepełnosprawnego - z 250 zł do 265 zł  (nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci)

b) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
- do 5. roku życia wzrośnie z 60 zł do 80 zł;
- powyżej 5. roku życia – z 80 zł do  100 zł;

c) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wzrośnie z 90 zł do 105 zł;
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – wzrośnie z 50 zł do kwoty 63 zł,

d) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej zostanie podwyższony z 80 zł do 90 zł.

czwartek, 01 październik 2015 00:00

Od 1 października rosną kryteria uprawniające do pomocy społecznej i wysokość zasiłków.
Co trzy lata odbywa się weryfikacja progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej i wysokości samych świadczeń. W trakcie tegorocznej weryfikacji rząd zdecydował o podniesieniu kryteriów i świadczeń. Podwyżka wejdzie w życie od 1 października.

Co się zmieni?

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wzrośnie:
- o 92 zł do 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
- o 58 zł do 514 zł dla osoby w rodzinie

Dzięki temu więcej osób potrzebujących uzyska dostęp do świadczeń.

Podwyższone zostaną także same świadczenia:
- maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
- wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł; 

środa, 19 sierpień 2015 00:00

skan nabor referent 0002

 

niedziela, 09 sierpień 2015 00:00

referent

 

piątek, 28 listopad 2014 13:00

Untitled-1

wtorek, 25 listopad 2014 16:35

Październik to ostatni już miesiąc realizacji projektu Gminy Mikołajki „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU – Program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i Oś. Łabędzia Miasta Mikołajki”. Projekt ten powstał w końcu ubiegłego roku, a w prowadzenie jego działań przez ostatnie 10-mieesięcy zaangażowane były następujące instytucje / organizacje:
− Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach jako lider projektu;
− Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach, jako partner projektu
− Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS , także jako partner projektu.
Ale zanim spróbujemy podsumować nasz projekt, kilka informacji dotyczących jego realizacji w ostatnich, trzech miesiącach.

 

    SIERPIEŃ    

Miesiąc, w którym podobnie jak w lipcu działania projektu uległy naturalnemu spowolnieniu z uwagi na okres wakacyjno-urlopowy. W praktyce kontynuowane były:

wtorek, 21 październik 2014 09:28

Unikalny projekt i unikalne zakończenie. Dwa dni organizatorzy podsumowywali realizację projektu "Profilaktyka przeciw wykluczeniu", na który pozyskano ponad 800 tysięcy złotych z pieniędzy unijnych.


piątek, 17 październik 2014 08:01

Kolejny efekt pozyskiwanych środków zewnętrznych - młodzież z Mikołajek przy współpracy z Urzędem i dzięki wsparciu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Kultury „Kłobuk” i Hali Sportowej, stworzyła profesjonalną siłownię. Wstęp na nią jest bezpłatny.

Realizując projekt „Profilaktyka Przeciw Wykluczeniu - Program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia Miasta mikołajki pozyskano 20 tys. złotych na zadania wskazane przez młodzież z naszego miasta. W ten sposób stworzono projekt „Aktywizacja młodzieży osiedla Łabędzia poprzez adaptację pomieszczenia na cele aktywności fizycznej” realizowany w ramach konkursu „Małe Granty dla społeczności lokalnych”.

Siłownia mieści się przy Hali Sportowej przy ul. Jana Pawła II. Udało się wyremontować pomieszczenie i przystosować je na potrzeby siłowni. Zakupiono takie sprzęty jak: atlas, trenażer, rower treningowy, hantle, odważniki a w planach są dalsze zakupy, by rozbudowywać ofertę. Jest to potrzebne bo już w tej chwili nowy obiekt stworzony dzięki środkom zewnętrznym cieszy się sporym zainteresowaniem.

Wstęp na siłownię jest bezpłatny. Korzystać z niej może młodzież, ale również osoby dorosłe - nie ma ograniczeń wiekowych.

 

View the embedded image gallery online at:
http://mgops-mikolajki.pl/#sigProGalleriab54d51c893

środa, 27 sierpień 2014 18:53

23 czerwca, na stadionie miejskim odbył się mini festyn rodzinny, którego organizatorem był klub MKS Kłobuk Mikołajki. Impreza była podsumowaniem całego sezonu najmłodszych zawodników Kłobuka Mikołajki.

W pierwszej części odbył się krótki pokazowy trening, w którym udział wzięli także rodzice. Następnie rozegrano mini mecz dzieci-rodzice, w którym nie zabrakło emocji, pięknych goli, a przede wszystkim radości i uśmiechu. Po spotkaniu wszystkie dzieci, za swoją ciężką i sumienną pracę zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami. Po emocjach typowo sportowych przyszedł czas na wspólnego grila, a także pyszne ciasta upieczone przez mamy.

 

View the embedded image gallery online at:
http://mgops-mikolajki.pl/#sigProGalleriaac99da2528


Łukasz Gawliński.

środa, 27 sierpień 2014 18:48

Dnia 6 czerwca, klub MKS Kłobuk Mikołajki zorganizował dla swoich najmłodszych piłkarzy wyjazd na mecz Polska-Litwa do Gdańska. Wyprawa była swego rodzaju nagrodą dla młodych adeptów za ich ciężką pracę na treningach i meczach. Oprócz samego spotkania odbywającego się na przepięknym, nowym stadionie uczestnicy wycieczki odwiedzili gdańskie stare miasto.

W wyjeździe do Gdańska uczestniczyła także spora liczba rodziców, dzięki czemu całe rodzinny mogły spędzić czas w fajny i niecodzienny sposób.

 

View the embedded image gallery online at:
http://mgops-mikolajki.pl/#sigProGalleriaaed76058b3


Łukasz Gawliński.

środa, 27 sierpień 2014 18:43

protokol 32 0001 

 

protokol 32 0002

 

 

 

 

 

środa, 27 sierpień 2014 18:30

Zapytanie dotyczące przedstawienia oferty cenowej zorganizowanie wycieczki integracyjnej dla rodzin uczestniczących w projekcie

 

ikona pdfKLIKNIJ ABY POBRAĆ ZAPYTANIE

 

SKANY ZAPYTANIA:

 

View the embedded image gallery online at:
http://mgops-mikolajki.pl/#sigProGalleriac4bb93fa41

 

zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na obsługę cateringową zajęć szkoleniowych.

 

piątek, 01 sierpień 2014 09:48

Zapytanie dotyczące przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć „Kurs języka niemieckiego” dla 10 uczestników projektu.

 

ikona pdfKLIKNIJ ABY POBRAĆ ZAPYTANIE

 

SKANY ZAPYTANIA:

 

View the embedded image gallery online at:
http://mgops-mikolajki.pl/#sigProGalleria4e794b73fc

 

zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na obsługę cateringową zajęć szkoleniowych.

 

piątek, 01 sierpień 2014 09:45

Wyboru oferty w ramach zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU” - Programu Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia miasta Mikołajki w ramach PO KL działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna.

 

 

piątek, 01 sierpień 2014 09:08

TO JUŻ PÓŁ ROKU ….

Czerwiec to już szósty miesiąc realizacji projektu „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU”, a tym samym przekroczyliśmy już smugę cienia i do zakończenia projektu pozostało nam tylko cztery miesiące. Tak więc, bogaci w wiedzę dot. tego wszystkiego, co zrealizowano przez te pół roku możemy pokusić się zarówno o podsumowanie tego okresu jak i przedstawienie wniosków, wynikających z przeprowadzony działań oraz osiąganych rezultatów.
Zanim jednak przejdziemy do podsumowania, kilka słów o tym, co działo się w projekcie w czerwcu br. I tak:

- zadanie I, obejmujące kampanię informacyjno-promocyjną projektu, koordynowaną przez Mikołajskie Stow. Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS:

a) „na bieżąco” aktualizowana była strona internetowa projektu (www.mgops-mikolajki.pl), na której sukcesywnie zamieszczano zarówno informacje dotyczące działań projektu jak i dokumentację fotograficzną z różnych przedsięwzięć. Artykuły, omawiające realizację projektu przekazywano lokalnej prasie („Gazeta Olsztyńska”, „Fakty Mazur”;

b) opracowano projekt banneru promocyjnego projektu (poniżej), który został zawieszony na stoisku promocyjno-informacyjnym, które funkcjonowało na głównym placu Mikołajek w czasie Dni Mikołajek (6 lipca br.).
baner
-zadanie II („Aktywizacja zawodowa”, także koordynowana przez Mikołajskie Stow. Wspierania Inicjatyw Lokalnych czyli partnera w projekcie):

a) 12-tu uczestników projektu rozpoczęło 3-miesięczny staż zawodowy. 5 pań odbywało go w Ewangelickim Domu Opieki, 3 panie w placówkach handlowych na terenie miasta, a 4 osoby (3 panie i jeden pan) w Centrum Kultury „Kłobuk” (w tym jedna osoba w Centrum Informacji Turystycznej w Mikołajkach);

b) zarówno doradca zawodowy jak i psycholog pełnili w czerwcu br. po jednym, 3-godzinnym dyżurze, w trakcie którego doradca zawod. i psycholog przyjęli po 2 osoby, szukające porady i informacji.

-zadanie III, dotyczące poradnictwa obywatelskiego i prawnego dla mieszkańców obszaru objętego projektem, zarządzane w całości przez Mikołajskie Stow. Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS:

a)kontynuowane były działania, świadczone przez doradców Biura Porad Obywatelskich (BPO) oraz prawnika. Działania te obejmowały prowadzenie usług doradczych i informacyjnych, służących rozwiązywaniu różnych problemów, z jakim zgłaszali się klienci BPO z terenu objętego projektem. Analizując rodzaje spraw, zgłaszanych w czerwcu br. do doradców BPO można stwierdzić, iż dominowały wśród nich szeroko rozumiane problemy rodzinne (58%) oraz sprawy związane z relacjami obywatel – instytucje (25%) i problemami finansowymi (17%). Taka charakterystyka zgłaszanych problemów nie odbiega od opisanej w maju charakterystyki spraw, zgłaszanych do BPO w okresie styczeń – maj br.;

b)łącznie, w czerwcu doradcy BPO przyjęli 10 osób, którzy zgłosili 12 różnych spraw, z których 7 wymagało konsultacji prawnych.

-zadanie IV czyli animacja społeczno-kulturalna, koordynowane przez drugiego z partnerów w projekcie tj. Centrum Kultury „Kłobuk”:

a)ogłoszono został konkurs – skierowany do społeczności lokalnej - na realizację dwóch projektów, po jednym na każdym obszarze objętym projektem tj. na Osiedlu Łabędzia i na obszarze Centrum Miasta Mikołajki. Dwa najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty, a jednocześnie te które uzyskają największe poparcie społeczne - zostaną nagrodzone grantami na ich realizację w wys. 20 000 zł. Całość przedsięwzięcia zrealizuje Urząd Miasta i Gminy Mikołajki.

-zadanie V, czyli działania szkoleniowe, koordynowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a skierowane do pracowników samorządu gminy oraz przedstawicieli partnerów projektu tj. Centrum Kultury i Mikołajskiego Stow. Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS:

a)w czerwcu br., na stronie internetowej projektu zamieszczono zapytanie ofertowe, dotyczące organizacji dwóch 2/3 dniowych szkoleń, łącznie dla 20 osób, obejmujących m.in. zagadnienia pracy z dziećmi i młodzieżą oraz „trudnymi” rodzinami, a także zasady i możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych, w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020;

b)wybór oferty zostanie dokonany w lipcu br., a szkolenia zostaną zrealizowane na przełomie września i października br.

-zadanie VI czyli działania socjalne, realizowane w całości przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach. Działania prowadzone w ramach zadania obejmowały przede wszystkim nadzór nad wdrażaniem kontraktów socjalnych oraz pracę socjalną z wybranymi rodzinami, uczestniczącymi w projekcie;

-zadanie VII tj. alternatywne formy spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży, organizowane i nadzorowane przez Centrum Kultury „Kłobuk”:

a)w czerwcu zakończono „zimowo-wiosenną” serię zajęć, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Ostatnimi zajęciami jakie na tym etapie realizacji projektu były zajęcia na basenie (28 uczestników), zajęcia fitness (14 uczestników) oraz kurs jęz. niemieckiego (14 uczestników) i kurs sztuki ulicznej (6 uczestników). Te ostatnie zajęcia zakończono mocnym akcentem, jakim jest ogromny mural, który uczestnicy zajęć pod fachowym okiem instruktora p. Tomka Sienkiewicza stworzyli na ślepym szczycie 3-piętrowej kamienicy przy ul. Kajki. Mural przedstawiający krajobraz, który jest charakterystyczny dla naszego miasta - białe żagle i błękit jeziora – został wybrany do realizacji z kilku projektów, jakie stworzyli uczestnicy zajęć. Tym samym, młodzi uczestnicy projektu nie tylko stworzyli trwałe dzieło, ale również nabyli praktycznych umiejętności projektowania dużych form, przy użyciu zaawansowanych narzędzi komputerowych oraz nanoszenia wykonanych w ten sposób obrazów na powierzchnię budynku. Może w przyszłości kilka kolejnych smutnych, szarych powierzchni w naszym mieście zostanie pokrytych ciekawymi muralami?

-zadanie VIII czyli rozwój zainteresowań osób w wieku 55+:

a)podobnie jak w przypadku zajęć z dziećmi i młodzieżą, także organizowanych i koordynowanych przez Centrum Kultury „Kłobuk”, zajęcia ze „starszakami” w czerwcu były ostatnimi przez przerwą letnią;

b)w czerwcu zakończyły się:
-zajęcia na basenie (30 osób);
-kurs garncarstwa (w którym uczestniczyło 6 osób);
-kurs malarstwa (9 osób);
-kurs informatyki czyli zajęcia komputerowe (10 osób);
-zajęcia wokalne (11 osób);
-gimnastyka lecznicza (18 osób)
-warsztaty teatralne (tylko 4 uczestników!).

c)większość z tych działań będzie kontynuowana we wrześniu i w październiku tym bardziej, iż właśnie oferta zajęć, skierowanych do osób starszych spotkała się z największym odzewem spośród wszystkich działań. Może to świadczyć przede wszystkim o tym, iż chyba po raz pierwszy przygotowano i wdrożono projekt, w którym ta grupa wiekowa społeczności lokalnej w pełni się „odnalazła”. Nie bez znaczenia był tu także fakt, że wszystkie zajęcia były bezpłatne, co dodatkowo przyciągnęło do projektu wiele starszych osób, których często nie jest stać na finansowanie udziału w wielu ciekawych zajęciach takich jak np. oferowywane przez Uniwersytet III wieku.

 

Joanna Sadowska

środa, 23 lipiec 2014 08:29

Wyboru oferty w ramach zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU” - Programu Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia miasta Mikołajki w ramach PO KL działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna.

 

 

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

 

 

 

 

 

 

 

środa, 16 lipiec 2014 13:58

Zapytanie dotyczące przedstawienia oferty cenowej na zorganizowanie wyjazdu sportowo-integracyjnego dla uczestników projektu

 

ikona pdfKLIKNIJ ABY POBRAĆ ZAPYTANIE

 

zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na obsługę cateringową zajęć szkoleniowych.

 

czwartek, 10 lipiec 2014 21:12

Stoisko informacyjno-promocyjne projektu „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU” w czasie Dni Mikołajek.

W niedzielę 6 lipca br. w trzecim dniu tradycyjnych DNI MIKOŁAJEK – w tym roku przesuniętych o tydzień, z uwagi na odbywający się w Mikołajkach Rajd Polski, będący eliminacją mistrzostw świata w rajdach samochodowych – na Placu Wolności, obok głównej estrady, ustawiono namiot, w który zorganizowano stoisko informacyjno-promocyjne projektu „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU”, realizowanego przez Gminę Mikołajki.

czwartek, 26 czerwiec 2014 09:26

protokol granty 0001 

wtorek, 17 czerwiec 2014 00:00

Zapytanie dotyczące przedstawienia oferty cenowej na obsługę cateringową stoiska informacyjno-promocyjnego projektu.

 

ikona pdfKLIKNIJ ABY POBRAĆ ZAPYTANIE

 

zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na obsługę cateringową zajęć szkoleniowych.

 

czwartek, 12 czerwiec 2014 12:04

ZAPYTANIE OFERTOWE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo zaprasza do złożenia ofert osoby zainteresowane współpracą w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, na świadczenie usług członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej. 

 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ ZAPYTANIE

niedziela, 08 czerwiec 2014 21:09

GMINA MIKOŁAJKI

Jako realizator projektu pn. „Rewitalizacja Społeczna” realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza konkurs:

"Małe Granty dla społeczności lokalnych osiedla Łabędzia i obszaru Centrum miasta Mikołajki"

 

Celem konkursu jest promocja idei wdrażania projektów rewitalizacji społecznej wśród mieszkańców terenu osiedla Łabędzia oraz obszaru Centrum miasta Mikołajki w miesiącach: maj – październik 2014 r.

Przewiduje sie możliwość zrealizowania dwóch projektów, po jednym na każdy obszar rewitalizowany (tj. Osiedle Łabędzia i obszar Centrum miasta Mikołajki). Najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty zostaną nagrodzone grantami na ich realizację w wys. 20 000 zł. Całość przedsięwzięcia uwzględniając założenia projektu wnioskodawcy zrealizuje Urząd Miasta i Gminy Mikołajki.

Oczekujemy projektów, które wynikają z potrzeb społeczności lokalnej oraz będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców wspomnianych obszarów. Idea ich realizacji musi być ściśle związana z pojęciem rewitalizacji społecznej.

O granty mogą występować lokalne grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia lub koła zainteresowań. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek. Gmina Mikołajki zastrzega sobie prawo udzielenia grantu w innej wysokości niż kwota wnioskowana.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wniosek stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Decyzję o przyznaniu grantu podejmuje Komisja konkursowa. Od decyzji Komisji konkursowej nie ma odwołania.

  Harmonogram konkursu:
09 czerwca do 20 czerwca 2014 r. - składnie wniosków
27 czerwca do 20 października 2014 r. – realizacja projektów.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Sylwia Dymbel pod numerem tel.: 87 421 90 66 w godz. 8.00 – 14.00 MGOPS Mikołajki.
Pytania można wysyłać również na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ PEŁNY OPIS I WZÓR FORMULARZA WNIOSKU KONKURSOWEGO

niedziela, 08 czerwiec 2014 21:02

PROFILAKTYKA NA PÓŁMETKU ….

Zakończył się piąty miesiąc realizacji naszego nowatorskiego projektu „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU – Program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i Oś. Łabędzia Miasta Mikołajki”. Za nami trudny okres „rozkręcania” projektu, a potem jego realizacji w natłoku różnorodnych działań, wśród bardzo licznych mieszkańców Miasta, którzy autentycznie byli – i są nadal – zainteresowani udziałem w oferowywanych im działaniach.

Ale zanim pokusimy się o pierwszą próbę podsumowania projektu na jego półmetku, kilka informacji dotyczących tego co zdarzyło się w maju:
w ramach aktywizacji zawodowej realizowane były szkolenia zawodowe, którymi objętych było 12-tu bezrobotnych uczestników projektu:

niedziela, 08 czerwiec 2014 21:00

Program Rewitalizacji Społecznej pn. „Profilaktyka przeciw wykluczeniu” – Program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia miasta Mikołajki

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – CZERWIEC 2014

niedziela, 08 czerwiec 2014 20:45

Przy ulicy Kajki, na gminnej kamienicy powstał mural. Malowidło wykonane zostało przez mikołajską młodzież, która pod okiem artysty Tomasza Sienkiewicza uczyła się sztuki ulicznej na zajęciach w Centrum Kultury "Kłobuk".

 

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO ARTYKUŁU

poniedziałek, 26 maj 2014 15:15

GMINA MIKOŁAJKI

Jako realizator projektu pn. „Rewitalizacja Społeczna” realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza konkurs:

"Małe Granty dla społeczności lokalnych osiedla Łabędzia i obszaru Centrum miasta Mikołajki"

 

Celem konkursu jest promocja idei wdrażania projektów rewitalizacji społecznej wśród mieszkańców terenu osiedla Łabędzia oraz obszaru Centrum miasta Mikołajki w miesiącach: maj – październik 2014 r.

Przewiduje sie możliwość zrealizowania dwóch projektów, po jednym na każdy obszar rewitalizowany (tj. Osiedle Łabędzia i obszar Centrum miasta Mikołajki). Najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty zostaną nagrodzone grantami na ich realizację w wys. 20 000 zł. Całość przedsięwzięcia uwzględniając założenia projektu wnioskodawcy zrealizuje Urząd Miasta i Gminy Mikołajki.

Oczekujemy projektów, które wynikają z potrzeb społeczności lokalnej oraz będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców wspomnianych obszarów. Idea ich realizacji musi być ściśle związana z pojęciem rewitalizacji społecznej.

O granty mogą występować lokalne grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia lub koła zainteresowań. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek. Gmina Mikołajki zastrzega sobie prawo udzielenia grantu w innej wysokości niż kwota wnioskowana.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wniosek stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Decyzję o przyznaniu grantu podejmuje Komisja konkursowa. Od decyzji Komisji konkursowej nie ma odwołania.

  Harmonogram konkursu:
26 maja do 06 czerwca 2014 r. - składnie wniosków
16 czerwca do 20 października 2014 r. – realizacja projektów.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Sylwia Dymbel pod numerem tel.: 87 421 90 66 w godz. 8.00 – 14.00 MGOPS Mikołajki.
Pytania można wysyłać również na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ PEŁNY OPIS I WZÓR FORMULARZA WNIOSKU KONKURSOWEGO

czwartek, 22 maj 2014 10:11

19 maja 2014r. odbył się kolejny turniej ligi orlików rozgrywanej pod patronatem Warmińsko- Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. W turnieju wzięły udział dwie drużyny Kłobuka Mikołajki, Pogoni Ryn oraz Śniardw Orzysz. W kategorii rywalizują dzieci z rocznika 2003 i młodsze.

W turnieju rozgrywanym w Mikołajkach najlepsza okazała się drużyna Kłobuka Mikołajki I, która wygrała wszystkie mecze. W sześciu spotkaniach rozgrywanych łącznie tego dnia na mikołajskim orliku nie zabrakło wielu pięknych goli, ciekawych akcji, a przede wszystkim uśmiechu, który cały czas towarzyszył młodym adeptom i to bez wątpienia jest największy sukces, gdyż piłka nożna, zwłaszcza w tym wieku, musi dawać radość.

 

View the embedded image gallery online at:
http://mgops-mikolajki.pl/#sigProGalleria56a45ff9be


Łukasz Gawliński.

czwartek, 22 maj 2014 10:06

16 maja 2014 r., odbyły się prowadzone cyklicznie zajęcia gimnastyki leczniczej 55+, które są częścią projektu „Profilaktyka przeciw wykluczeniu”. Zajęcia obyły się salce gimnastycznej zaadaptowanej w Centrum Kultury i Sportu w Mikołajkach.

Kolejne już spotkanie cieszyło się jak zwykle wysoką frekwencją, co pokazuje tylko, iż mamy w naszym mieście świadome i wysportowane społeczeństwo, w każdej grupie wiekowej. Gimnastyka lecznicza, jest niezwykle ważnym elementem budującym zdrowy tryb życia, a co za tym idzie lepsze samopoczucie i większą odporność organizmu na różnego rodzaju dolegliwości na które jesteśmy narażeni każdego dnia. Dlatego też, bierzmy przykład z uczestników zajęć i bądźmy aktywni.

 

View the embedded image gallery online at:
http://mgops-mikolajki.pl/#sigProGalleria2e2f57f72c


Łukasz Gawliński.

czwartek, 22 maj 2014 10:03

16 maja 2014r. odbyły się kolejne z zajęcia z malarstwa, będące częścią projektu „Profilaktyka przeciw wykluczeniu. Uczestnicy warsztatów, tym razem, nad swoimi pracami pracowali w plenerze, co bez wątpienia podnosi atrakcyjność i efektywność zajęć.

Urzekające walory naszej miejscowej przyrody stały się przyczynkiem do budowania natchnienia, które tak ważne jest przecież w pracy twórczej. Uczestnicy warsztatów, wraz ze swoimi szkicownikami zgromadzili się w okolicach byłego Zakładu Stolarki Drzewnej, gdzie w ciszy i spokoju pracowali nad swoimi pracami, które najprawdopodobniej niebawem będzie można ujrzec.

 

View the embedded image gallery online at:
http://mgops-mikolajki.pl/#sigProGalleria6ef13cb15a


Łukasz Gawliński.

czwartek, 22 maj 2014 09:38

W związku z realizacją projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU - Program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia Miasta Mikołajki” w ramach PO KL działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń.

 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE SZKOLENIA

OPIS ZAPYTANIA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZÓR - WZÓR

 

 

SKANY:

 

TREŚĆ ZAPYTANIA - ZAPYTANIE SKAN

OPIS ZAPYTANIA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SKAN

WZÓR - WZÓR SKAN

 

środa, 07 maj 2014 07:56

Powoli zbliżamy się do półmetka realizacji naszego projektu „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU”. Niektóre rodzaje zajęć dobiegły końca, inne dopiero się rozpoczynają, a część działań jest kontynuowana. W końcu maja będziemy mogli pokusić się o wstępne podsumowanie projektu, a teraz jednak przedstawimy aktualny stan jego realizacji.

 

ALTERNATYWNE FORMY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY oraz ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ OSÓB W WIEKU 55+


Działania zakończone, to przede wszystkim cykl zajęć dla dzieci i młodzieży, takie jak:

 

a. warsztaty komputerowe, realizowane w okresie marzec – kwiecień br., w łącznym wymiarze 80 godzin, w których uczestniczyło 10 osób. W ramach zajęć ich uczestnicy korzystali z różnorodnych technologii i oprogramowania (np. MS Paint, pakiety Open Office i Libre Office), a także różnorodnych programów, w tym zakupionych specjalnie na potrzeby projektu takich jak Adobe Photoshop CS6 oraz Adobe InDesing CS6. W czasie zajęć ich młodzi uczestnicy poznawali m.in. tajniki posługiwania się techniką rastrową i wektorową, uczyli się projektowania stron www, a także mieli okazję wykazać się swoją indywidualną inwencją, tworząc własne projekty graficzne. Efektem zajęć było przygotowanie przez młodych ludzi np. kilku wersji plakatu, dotyczącego PIKNIKU MARCOWEGO, kartek wielkanocnych, dyplomów i wizytówek, a także krótkich komiksów wraz z animacją oraz layout’ów kanałów na YouTube;

 

b. warsztaty fotograficzne, zrealizowane w okresie luty – marzec br., prowadzone w w/w okresie cztery razy w tygodniu, z podziałem na 2 grupy (łącznie 10 osób) z uwagi na ogromne zainteresowanie tymi zajęciami. Warsztaty obejmowały zarówno cykl zajęć teoretycznych, w czasie których omawiano m.in. zasady fotografii krajobrazowej i nocnej, ale przede wszystkim zajęcia praktyczne w plenerze i w studio. Zajęcia tego typu możliwe były dzięki temu, iż w ramach projektu zakupiono sprzęt fotograficzny w postaci aparatów cyfrowych Canon 1100D. Młodzi uczestnicy zajęć samodzielnie tworzyli własne kompozycje plenerowe, a w studio wprawiali się w fotografii portretowej i reklamowej. Podstawowym celem warsztatów fotograficznych było uświadomienie jego uczestnikom, iż profesjonalne – pod względem formy i treści – zdjęcie można zrobić także przy użyciu ogólnie dostępnego sprzętu. W dniu 31 marca br. , w czasie PIKNIKU inaugurującego projekt, jedną z jego głównych atrakcji była wystawa zdjęć uczestników warsztatów, która spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem uczestników PIKNIKU, czyli licznych mieszkańców miasta;

 

c. warsztaty z zakresu dziennikarstwa i obróbki materiałów dziennikarskich, które łącznie trwały 22 godz. Ich uczestnicy ( 6 osób) korzystali z w pełni profesjonalnego sprzęt udo nagrywania (Maranz) oraz komputerów, ze specjalistycznym programem do obróbki dźwięku (audiacity). W czasie warsztatów odbywały się zarówno zajęcia teoretyczne jaki i praktyczne, takie jak np. „Tworzenie informacji radiowej od A do Z”, zbieranie informacji, ćwiczenia z emisji głosu. Uczestnicy zajęć odbywali swoiste ćwiczenia, wcielając się w rolę dziennikarzy nagrywających m.in. sondy uliczne. Co ważne, najciekawsze materiały radiowe, stworzone przez uczestników zajęć zostaną zaprezentowane na antenie radia Zet Gold 104,9 fm w dniach 7-8 maja br., a w okresie lipiec – sierpień dwoje najlepszych uczestników warsztatów odbędzie praktyki (20 godzin) w rozgłośni Radia Zet Gold w Mrągowie. Będzie to dla tych osób wspaniałe zwieńczenie odbytych zajęć, połączone z promocją projektu, w którym uczestniczyli.

 

W końcu lutego br. 15 dorosłych uczestników projektu uczestniczyło w 3-dniowym wyjeździe integracyjnym do Łeby, w czasie którego mieli oni okazję poznać najciekawsze fragmenty Słowińskiego Parku Narodowego (15-to kilometrowy spacer przez „ruchome wydmy” ), zwiedzić Łebę i Słupsk, a także odwiedzić Stare Miasto w Gdańsku. Wg. zgodnej opinii wszystkich uczestników wyjazdu, było to wspaniałe przeżycie i możliwość poznania unikalnego świata przyrody. Dla wielu z tych osób, był to poza tym pierwsze spotkanie np. z unikalną przyrodą Słowińskiego Parku Narodowego.

 

Obecnie nadal realizowane są różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz osób w wieku 55+, takie jak:

 

Lp

Rodzaje zajęć

Ilość uczestników

 

 

dzieci i młodzież

osoby w wieku 55+

1

Kurs tańca

38

-

2

Zajęcia fitness

20

-

3

Kurs jęz. niemieckiego

19

-

4

Kurs sztuki ulicznej (murale)

7

-

5

Kurs DJ

5

-

6

Zajęcia na basenie

28

48

7

Kurs garncarstwa

-

11

8

Kurs malarstwa

-

15

9

Gimnastyka lecznicza

-

32

10

Warsztaty wokalne

-

12

11

Warsztaty teatralne

-

6

12

RAZEM

117

124

 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA


Marzec i kwiecień to przede wszystkim zakończenie cyklu zajęć 13-osobowej grupy uczestników projektu, z psychologiem i doradcą zawodowym (zajęcia grupowe i indywidualne), których głównym celem było zdefiniowanie potrzeb i określenie predyspozycji poszczególnych osób, do konkretnych zawodów. W oparciu o przedstawione przez psychologa i doradcę zawodowego rekomendacje, ustalono rodzaje i zakres szkoleń /kursów zawodowych, jakie są z jednej strony możliwe do zrealizowania w czasie trwania projektu, a które jednocześnie odpowiadają potrzebom czy raczej oczekiwaniom beneficjentów projektu. Zarówno psycholog jak i doradca zawodowy opracowali końcowe sprawozdania ze zrealizowanych działań, które omawiają ich charakter oraz zakres.

 

a. psycholog:
Głównym założeniem zrealizowanej usługi było rozpoznanie indywidualnych predyspozycji psychologicznych i preferencji związanych z aktywnością zawodową.W trakcie zajęć grupowych i indywidualnych starano się wykazać elastycznością i jednostkowym podejściem do poszczególnych osób. Spotkania indywidualne dały możliwość do zwerbalizowania problemów życia codziennego i towarzyszących temu emocji. Trudności zgłaszane przez zainteresowanych dotyczyły głównie kompetencji życiowych, zdolności komunikacyjnych, wiary w siebie, samooceny. Uczestnicy projektu zgłaszali poczucie braku stabilizacji bytowej, co za tym idzie zaniżone przekonanie co do własnej osoby i możliwości oczekiwanych zmian w życiu. Zrealizowana usługa była próbą kształtowania umiejętności społecznych. Główną zasadą było pokazanie prawidłowych zachowań przez wyzwalanie emocji pozytywnych. Analizowano trudne sytuacje życiowe i przeżycia. Próbowano dać uczestnikom możliwość samopoznania i samoakceptacji, poznania i akceptacji innych oraz doskonalenie relacji interpersonalnych z osobami z otoczenia społecznego. Przy realizacji spotkań brano pod uwagę założenie, że trudne przeżycia i zachowania człowieka mają swoje tło psychiczne. Każdemu człowiekowi towarzyszą przykre emocje takie jak lęk, poczucie winy, niepokoju, gniew, złość, osamotnienie. Są one wynikiem doznawanych w przeszłości lub aktualnie stanów emocjonalnych, stanów deprywacji, braku satysfakcjonujących kontaktów z najbliższymi. Te doświadczenia wpływają na ważne dziedziny życia i często zagrażają poczuciu tożsamości, godności i poczucia bezpieczeństwa. Przeprowadzone zajęcia grupowe i indywidualne miały na celu zapoznanie się z własnymi doznaniami emocjonalnymi podnoszącymi poczucie własnej wartości, miały rozwijać umiejętność konstruktywnego komunikowania się i autoanalizę. Starano się nakreślić profil osobowości i przedstawić mocne strony ułatwiające swobodne poruszanie się po rynku pracy.

 

b. doradca zawodowy:
Na spotkaniach grupowych zrealizowano tematykę dotyczącą zagadnień związanych z aktywnym poszukiwaniem pracy. Uczestnicy projektu mogli dowiedzieć się jak poruszać się po rynku pracy, przygotować się do rozmów z pracodawcą, sporządzić dokumenty aplikacyjne, gdzie wyszukiwać oferty pracy, a także jak radzić sobie z niepowodzeniami w poszukiwaniu pracy. Podczas zajęć uczestnicy pisali swoje CV oraz inscenizowali rozmowę kwalifikacyjną, obejrzeli instruktażowe filmy dotyczące autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Poruszona została także tematyka związana z umiejętnościami interpersonalnymi oraz komunikacją werbalną i niewerbalną.
Natomiast podczas cyklu indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym uczestnicy mogli dokonać bilansu swoich umiejętności, predyspozycji i zainteresowań zawodowych, a także wspólnie z doradcą określić własne potrzeby w zakresie podnoszenia posiadanych lub nabycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz ewentualnych możliwości przekwalifikowania się. Zajęcia indywidualne miały także na celu motywowanie uczestników do działania w kierunku poszukiwania pracy, a także kształtowanie w nich postawy aktywności wobec pracy oraz poszerzenia bądź zmiany swoich kwalifikacji zawodowych.

Do połowy kwietnia wybrano wszystkich realizatorów poszczególnych szkoleń / kursów i ustalono wstępne harmonogramy realizacji zajęć. I tak w okresie kwiecień – czerwiec br. przeprowadzimy:


- szkolenie dla opiekunek osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, w którym udział weźmie 5 pań. Szkolenie to łącznie 125 godz. zajęć teoretycznych, przygotowujące jego uczestniczki do odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego (czerwiec – sierpień br.) w Ewangelickim Domu Opieki „Arka” w Mikołajkach. Zakres szkolenia to:
- I pomoc przedlekarska
- podstawy BHP
- gerontologia
- masaż klasyczny
- opieka nad osobami starszymi, chorymi
- praca z osobami chorymi z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo
- podst. zabiegi pielęgnacyjne i psychologiczno - pedagogiczne aspekty opieki
- przygotowywanie posiłków

- kurs „Pracownik biurowy”, dla 5 uczestników projektu (60 godz.). Po jego zakończeniu, jego uczestnicy odbędą staże zawodowe najpewniej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Miasta i Gminy, Centrum Kultury „Kłobuk” oraz w Centrum Aktywności Lokalnej. Sam kurs będzie obejmował m.in.:


- organizacja pracy pracownika biurowego
- obsługa urządzeń biurowych
- dokumentacja biurowa w firmie
- organizacja obiegu dokumentów
- postępowanie z dokumentacją biurową
- efektywna  komunikacja
- etykieta pracy biurowej
- obsługa edytora tekstu Microsoft Office – Microsoft Word
- tworzenie prezentacji mulimedialnych: Microsoft Office - Power Point
- obsługa arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office – Microsoft Excel

- szkolenie „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” (45 godzin) dla 3 uczestniczek projektu. Szkolenie to powinno być przygotowaniem jego beneficjentek do odbycia 3-miesięczego stażu w placówkach handlowych na terenie Mikołajek. Zakres szkolenia:


- towaroznawstwo
- magazynowanie towarów
- obsługa klientów - nowoczesne techniki sprzedaży
- podstawy BHP
- obsługa kasy fiskalnej

 

PORADNICTWO OBYWATELSKIE I PRAWNE.

 

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, kontynuowana jest działalność Biura Porad Obywatelskich, którego doradcy przyjmują interesantów w poniedziałki w godz. 10-15 i czwartki w godz. 11-16.
Doradcy BPO przygotowali także publikację „Problemy mieszkaniowe – zasady i sposoby ich rozwiązywania”, która w końcu kwietnia br. została wydrukowana w nakładzie 300 egz. Będzie ona dostępna bezpłatnie zarówno z Biurze Porad Obywatelskich jak i Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Publikacja omawia m.in. następujące zagadnienia:

1. Brak mieszkania:
1.1. Jak uzyskać mieszkanie z zasobów gminy?
1.2. Kto ma prawo do mieszkania po śmierci najemcy?
1.3. Mieszkanie otrzymane w spadku.
1.4. Program "Mieszkanie dla młodych".

2. Utrata mieszkania:
2.1. Utrata mieszkania z zasobów gminy (tzw. mieszkanie komunalne, w tym także socjalne).
2.2. Utrata prawa do mieszkania spółdzielczego.
2.3. Utrata mieszkania własnościowego we wspólnocie mieszkaniowej.
2.4. Utrata prawa do lokalu hipotecznego.
2.5. Eksmisja
2.6. Licytacja nieruchomości – przebieg.

3. Dysponowanie mieszkaniem:
3.1. Jak przekazać mieszkanie?
3.2. Wynajem lokalu mieszkalnego. 
3.3. Mieszkanie po rozwodzie.
3.4. Zasiedzenie.
3.5. Odwrócona hipoteka.
3.6. Problemy z utrzymaniem mieszkania - dodatek mieszkaniowy.

Prawnik, współpracujący z doradcami Biura Porad Obywatelskich konsultował „na bieżąco” udzielane przez nich porady - ok. 45% porad wymagało tego typu konsultacji. Prawnik był także konsultantem w/w publikacji.


Joanna Sadowska

niedziela, 04 maj 2014 20:10

29 kwietnia, w Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach odbyły się kolejne warsztaty dj-owskie. Było to już czwarte spotkanie w ramach zajęć będących częścią projektu „Profilaktyka przeciwko wykluczeniu”.

Dzisiejsze zajęcia były poświęcone czterem głównym zagadnieniom, a mianowicie: nauce grania z odtwarzaczy CD, miksowaniu, frazowaniu, a także dostosowywaniu prędkości. Młodzi ludzie zainteresowani zagadnieniem tworzenia muzyki przez dj-ów, mogli pod bacznym okiem instruktorów w praktyce zapoznać się z tym rzemiosłem. Bardzo duże znaczenie ma fakt, iż uczestnicy warsztatów mogą obcować i pracować na profesjonalnym sprzęcie co bez wątpienia podnosi atrakcyjność zajęć.

 

View the embedded image gallery online at:
http://mgops-mikolajki.pl/#sigProGalleriad93806c75e


Łukasz Gawliński.

środa, 23 kwiecień 2014 11:05

Wyboru oferty w ramach zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU” - Programu Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia miasta Mikołajki w ramach PO KL działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna z zakresu przeprowadzenia kursu na sprzedawcę z obsługą kasy fiskalnej.

1d

 

 

środa, 23 kwiecień 2014 11:02

Wyboru oferty w ramach zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU” - Programu Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia miasta Mikołajki w ramach PO KL działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna z zakresu przeprowadzenia kursu na pracownika biurowego.

1a

 

środa, 23 kwiecień 2014 10:57

Wyboru oferty w ramach zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU” - Programu Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia miasta Mikołajki w ramach PO KL działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna z zakresu obsługi cateringowej.

3

 

 

 

 

środa, 23 kwiecień 2014 10:55

Wyboru oferty w ramach zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU” - Programu Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia miasta Mikołajki w ramach PO KL działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna z zakresu warsztatów DJ'skich.

2

 

 

 

 

środa, 23 kwiecień 2014 10:52

Wyboru oferty w ramach zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU” - Programu Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia miasta Mikołajki w ramach PO KL działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna z zakresu sztuki ulicznej

1

 

 

 

 

wtorek, 08 kwiecień 2014 20:26

Zakończył się cykl zajęć fotograficznych prowadzonych w ramach programu „Profilaktyka przeciw wykluczeniu”.

Przez dwa miesiące uczestnicy warsztatów poznawali tajniki fotografii krajobrazowej, nocnej, reklamowej i innych. Do dyspozycji uczniów należała pracownia fotograficzna zaopatrzona w profesjonalne oświetlenie studyjne i tła. Podczas zajęć w studiu uczestnicy uczyli się sztuki wykonywania m.in. portretów. Na ścianach pracowni zawisły fotografie podopiecznych Mateusza Klimka, które wzbudziły podziw i zachwyt podczas inauguracji projektu.

 

View the embedded image gallery online at:
http://mgops-mikolajki.pl/#sigProGalleriad2bc5d23b3


Łukasz Gawliński.

piątek, 04 kwiecień 2014 20:38

W poniedziałek 31 marca, oficjalnie zainaugurowano w Centrum Kultury „Kłobuk” projekt „Profilaktyka przeciw wykluczeniu”. Dyrektor Centrum Kultury, Pan Jarosław Puszko, powitał zebranych gości i pokrótce opowiedział o idei samego projektu, a także o prowadzonych w jego ramach zajęciach.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki, Pan Piotr Jakubowski, który odniósł się do samego projektu, a także określił swego rodzaju plan działania dotyczący pozyskiwania środków unijnych przez Mikołajki. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem społecznym, co dowodzi raz jeszcze, jak trafnym posunięciem było pozyskanie i wdrożenie programu „Profilaktyka przeciw wykluczeniu”. Na wszystkich zebranych, oprócz wrażeń artystycznych, które zapewniły grupy muzyczne występujące na scenie, czekały także pyszne przekąski. Dodatkowo można było oglądać ciekawe zdjęcia, będące owocem pracy młodzieży uczęszczającej, w ramach projektu, na warsztaty fotograficzne. Dużym zainteresowaniem cieszyło się, również stoisko z pracami zdobionymi metodą decoupagu, który został dodatkowo przygotowany przez pracowników Biblioteki w Mikołajkach.

 

View the embedded image gallery online at:
http://mgops-mikolajki.pl/#sigProGalleria7938f89690


Łukasz Gawliński.

piątek, 04 kwiecień 2014 11:53


Media zainteresowały się naszym projektem. Pisano o nas na stronie:

MIKOLAJKI24.COM - Profilaktyka przeciw wykluczeniu

jak również na

FAKTYMAZUR.PL - nowatorski projekt dotyczący Mikołajek

 

 

 

 

 

piątek, 04 kwiecień 2014 11:50

Wyboru oferty w ramach zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU” - Programu Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia miasta Mikołajki w ramach PO KL działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna z zakresu szkolenia na pracownika biurowego.

protokol21 2014 pracownik biurowy czI

 

piątek, 04 kwiecień 2014 11:48

Wyboru oferty w ramach zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU” - Programu Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia miasta Mikołajki w ramach PO KL działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna z zakresu szkoleń dla opiekunki osoby starszej.

protokol 23 2014 opiekunka osoby starszej czI

 

piątek, 04 kwiecień 2014 11:45

Wyboru oferty w ramach zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU” - Programu Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia miasta Mikołajki w ramach PO KL działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna z zakresu szkoleń dla sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej.

protokol 22 2014 sprzedaawca z obsluga kasy fiskalnej czI

czwartek, 03 kwiecień 2014 00:00

Zapytanie dotyczące przedstawienia oferty cenowej na obsługę cateringową zajęć szkoleniowych.

 

ikona pdfKLIKNIJ ABY POBRAĆ ZAPYTANIE

 

zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na obsługę cateringową zajęć szkoleniowych.

 

czwartek, 27 marzec 2014 12:06

Wyboru oferty w ramach zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU” - Programu Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia miasta Mikołajki w ramach PO KL działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna z zakresu dziennikarstwa i obróbki materiałów dziennikarskich.

protokol 20 2014 z zakresu dziennikarstwa

 

czwartek, 27 marzec 2014 12:04

Wyboru oferty w ramach zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU” - Programu Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia miasta Mikołajki w ramach PO KL działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna z zakresu obsługi cateringowej pikniku związanego z realizacją projektu.

protokol 19 2014 z zakresu obslugi cateringowej czI

środa, 26 marzec 2014 11:49

Zapytanie dotyczące przedstawienia oferty cenowej na obsługę cateringową zajęć szkoleniowych.

 

ikona pdfKLIKNIJ ABY POBRAĆ ZAPYTANIE

 

zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na obsługę cateringową zajęć szkoleniowych.

 

środa, 26 marzec 2014 07:50

plakat2

 

plakat1

środa, 19 marzec 2014 17:41

MARCOWY PIKNIK

W poniedziałek 31 marca br. serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników projektu „PROFILAKTYKAPRZECIW WYKLUCZENIU” na piknik, który rozpocznie się o godz. 17-ej w Sali widowiskowej Centrum Kultury „Kłobuk”. W spotkaniu oprócz głównych gości czyli uczestników projektu wezmą udział także przedstawiciele władz samorządowych oraz koordynatorzy i być może także – przynajmniej niektórzy - wykonawcy poszczególnych działań projektu. Wszystkim uczestnikom pikniku zapewniamy drobne (ciepłe i zimne) przekąski, kawę, herbatę oraz soki itp. No i co najważniejsze, dobrą zabawę przy występach muzycznych także m.in. uczestników projektu.

Serdecznie zapraszamy 31 marca br. o godz. 17-ej do CENTRUM KLUTURY „KŁOBUK” w Mikołajkach na PIKNIK z projektem „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU”

środa, 19 marzec 2014 17:36
Strony internetowe projektu systemowego "INTEGRACJA, AKTYWIZACJA, PRACA" to:
 
Na w/w stronach znajdują się wszystkie informacje związane z realizacją w/w projektu, w tym także zapytania ofertowe, specyfikacje zamówień publicznych oraz protokoły dotyczące wyboru ofert w trybie zapytania o cenę i przetargowym.
Poza tym, na w/w stronach wszystkie pozostałe informacje o projekcie, realizowanych działaniach, itp.
piątek, 07 marzec 2014 00:01

ikona pdfHARMONOGRAM ZAJĘĆ – Marzec 2014

 

 

Program Rewitalizacji Społecznej pn. „Profilaktyka przeciw wykluczeniu” – Program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia miasta Mikołajki

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – Marzec 2014

czwartek, 06 marzec 2014 23:52

Minął już drugi miesiąc realizacji przez Gminę Mikołajki unikalnego – w skali kraju – projektu „Profilaktyka przeciw wykluczeniu”– Program rewitalizacji społecznej obszarów Centrum i Oś. Łabędzia Miasta Mikołajki. I o ile pierwszy miesiąc poświęcony był przede wszystkim na wdrożenie procedur sprawnego zarządzania projektem i realizacji poszczególnych zadań, o tyle w drugim miesiącu „pełna parą” ruszyły już działania, bezpośrednio skierowane do bezpośrednich beneficjentów projektu tj. mieszkańców w/w obszarów miasta.

I tak, w lutym br. rozpoczęto:
a. cykl zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym, w których udział bierze 14-osobowa grupa uczestników projekt. Osoby te w większości same zgłosiły się do udziału w projekcie, a zwłaszcza w zadaniu pod nazwą „Aktywna integracja”. W ramach tego zadania jego uczestnicy odbędą cykl spotkań (grupowych i indywidualnych) w psychologiem oraz doradcą zawodowym. I tak, zajęcia grupowe z psychologiem służą motywacji do działań na rzecz zmian, podnoszeniu poziomu samooceny i radzenia sobie ze stresem, a także przybliżają praktyczne zagadnienia dotyczące równych praw kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym i zawodowym, natomiast doradca zawodowy stara się przybliżyć uczestnikom zajęć zasady i sposoby aktywnego poszukiwania zatrudnienia i skutecznego poruszania się na rynku pracy. Zajęcia indywidualne, czyli bezpośrednie rozmowy każdego z uczestników projektu z psychologiem i doradca zawodowym mają służyć jednemu celowi tj. określeniu predyspozycji zawodowych i potrzeb w zakresie zdobycia nowych bądź poszerzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych tak, aby jak najskuteczniej znaleźć zatrudnienie, a tym samym wyjść ze sfery pomocy społecznej, dzięki poprawie swojego statusu społeczno-zawodowego. Jak zaznaczono wyżej, zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym rozpoczęły się w lutym i będą trwały do połowy marca. Każdy z ich uczestników odbędzie 8 godzin zajęć grupowych oraz po 4 godziny spotkań indywidualnych, po których powinien mieć już w miarę sprecyzowane zdanie na temat swoich potrzeb i oczekiwań, odnośnie potrzebnych mu kursów i szkoleń zawodowych. W tym momencie, a zakładamy że będzie to koniec marca, rozpoczniemy przygotowania do realizacji cyklu szkoleń, zgodnych z oczekiwaniami beneficjentów projektu. Sądzimy, że będą to 2/3 rodzaje kursów, które w połączeniu z 3- miesięcznymi stażami zawodowymi dadzą solidne podstawy ich uczestnikom do skutecznego zaistnienia na rynku pracy;
b. cykle zajęć, skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży („Aktywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży”) jak i osób w wieku 55+ („Rozwój zainteresowań osób w wieku 55+”). Są to bardzo różnorodne, a zarazem intensywne działania, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno dorosłych jak i młodych oraz najmłodszych mieszkańców obszaru, objętego projektem. W ramach zajęć dla dzieci i młodzieży w lutym br. rozpoczęto:
− zajęcia na basenie w Hotelu „Gołębiewski”, w dwóch grupach;
− warsztaty fotograficzne;
− zajęcia fitness (trzy grupy);
− kurs podstaw języka niemieckiego (trzy grupy);
− kurs tańca (nauka tańca towarzyskiego i dyskotekowego – dwie grupy).
Dorośli, także rozpoczęli w lutym swoje rekreacyjne zajęcia na basenie, a także – jak słychać z opowieści – bardzo intensywne ćwiczenia kondycyjne czyli gimnastykę leczniczą oraz znacznie bardziej już „spokojne” zajęcia takie jak kurs garncarstwa i malarstwa, a także kurs podstaw informatyki i warsztaty wokalne W każdym z tu wymienionych działań biorą udział 10-20 osobowe grupy „starszaków”. Dla wielu z tych osób możliwość uczestniczenia w tego typu zajęciach i co nie bez znaczenia bezpłatnych, jest pierwszą od wielu lat szansą na wyjście z domu, na poznanie czegoś nowego, a przede wszystkim na intensywne i rozwijające spędzanie wolnego czasu.
c. w ramach oferty spędzania wolnego czasu w połączeniu z propagowaniem aktywności i integracji, 20-osobowa grupa „starszaków” wyjechała na 3-dniową wycieczkę nad morze, do Łeby, partnerskiego miasta Mikołajek. Według zgodnej opinii wszystkich uczestników wycieczki była ona wspaniałą okazją zarówno do poznania nowych, jakże interesujących miejsc, oraz integracji grupy. W ciągu tych trzech dni, wycieczkowicze odwiedzili Trójmiasto i Słupsk, ale największą atrakcją był bezsprzecznie niemal 15-kilometrowy spacer po wydmach Słowińskiego Parku Narodowego, rozciągających się pomiędzy morzem a J. Łebsko. W lutym kontynuowano rozpoczęte już w pierwszych dni stycznia bezpłatne poradnictwo obywatelskie i prawne m.in. dla mieszkańców obszaru objętego projektem. Poradnictwo, świadczone przez doświadczonych, certyfikowanych doradców Biura Porad Obywatelskich w Mikołajkach (jedyna tego typu placówka w woj. warmińsko-mazurskim) oraz współpracującego z nimi prawnika cieszy się coraz większym powodzeniem. O ile w styczniu doradcy przyjęli 10 klientów, o tyle w lutym było ich 13-tu, którym udzielono łącznie 16 porad i informacji, w tym 5 porad, wymagających konsultacji prawnych.
W lutym doradcy BPO rozpoczęli opracowywanie publikacji, omawiającej w sposób prosty i zrozumiały zasady i sposoby rozwiązywania problemów mieszkaniowych. Pomysł na przygotowanie tego typu publikacji powstał w oparciu o analizę rodzajów spraw, z jakimi zgłaszali się do Biura Porad Obywatelskich jego klienci. Publikacja zostanie opracowana do końca marca, a w kwietniu po wydrukowaniu będzie szeroko dostępna (bezpłatnie) na terenie Mikołajek m.in. w ośrodku pomocy społecznej, Urzędzie Miasta i Gminy, w Centrum Aktywności Lokalnej, w ośrodku zdrowia.
W lutym, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach kontynuował zawieranie kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu. Kontraktami tymi, określającymi sposoby i zasady współdziałania pomiędzy:: a. osobą/rodziną, a pracownikiem socjalnym w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej tych osób;
b. osobą a pracownikiem socjalnym w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu danej osoby. objętych będzie w ramach projektu 14 rodzin, czyli łącznie ok. 45/50 osób, zamieszkujących na obszarze Centrum i Oś. Łabędzia Miasta Mikołajki. Osoby te będą objęte różnorodnym wsparciem ze strony Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (także finansowym, w postaci zasiłków), zobowiązując się do uczestniczenia w przygotowanych dla nich działaniach, służących m.in. podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych oraz motywacji do podejmowania działań, na rzecz zmiany swojej sytuacji społeczno-ekonomicznej.
Projekt w drugim miesiącu swojego istnienia w mieście zaczął „rozkręcać się” bardzo intensywnie. Rozpoczęło się już na dobre większość zajęć z zakresu alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz związanych z rozwojem zainteresowań osób w wieku 55+. W normalnym cyklu (2 x w tygodniu) funkcjonuje doradztwo obywatelskie i prawne oraz zgodnie z harmonogramem realizowane są działania z zakresu aktywnej integracji. Jednocześnie zainteresowanie projektem ze strony mieszkańców zarówno Centrum Mikołajek jak i Oś. Łabędzia wskazuje, iż tego typu projekt miastu był bardzo potrzebny. Należałoby się już teraz zacząć zastanawiać nad kontynuacją chociażby części działań w kolejnych latach, co dajemy pod rozwagę zarówno włodarzom Gminy jak i środowisku organizacji pozarządowych.

 

View the embedded image gallery online at:
http://mgops-mikolajki.pl/#sigProGalleriacec8f5f15d


Joanna Sadowska.

poniedziałek, 17 luty 2014 12:34

Harmonogram zajęć w ramach działań - Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz Rozwój zainteresowań osób w wieku 55+ na miesiąc luty 2014 w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej pn. "Profilaktyka przeciw wykluczeniu" - program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia miasta Mikołajki

 

ikona pdfPobierz harmonogram: Harmonogram działania CK Kłobuk

poniedziałek, 17 luty 2014 12:17

Harmonogram zajęć w ramach działań Aktywizacja zawodowa na miesiąc luty-marzec 2014 w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej pn. "Profilaktyka przeciw wykluczeniu" - program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia miasta Mikołajki

 

ikona pdfPobierz harmonogram: Harmonogram działania CAL

do gory

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach
Mikołajki ul. 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7
tel./fax. 087 4219065, e-mail: mgops@mikolajki.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 7.00 - 15.00