Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

MENU GŁÓWNE

OGŁOSZENIE

wtorek, 02 styczeń 2018 19:13 Napisane przez 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach
ul. Kolejowa 7
11-730 Mikołajki  
ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko pomocnicze:
Opiekun środowiskowy.
 
1) Opis stanowiska
a) początek zatrudnienia – styczeń 2018 r.,
b) forma nawiązania stosunku pracy – umowa zlecenie,
c) wymiar czasu pracy - pełny etat,
d) wynagrodzenie brutto – 2 100 zł
 
2) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dot. usług
opiekuńczych oraz zadania wynikające z zakresu czynności, w szczególności:
1. Usługi gospodarcze:
a) pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby; pomoc przy myciu, kąpaniu, w ubieraniu
się, jedzeniu, pomoc w zaspokajaniu czynności fizjologicznych,
b) zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,
c) przyrządzanie posiłków; w tym zgodnie z zalecaną przez lekarza dietą,
d) przygotowywanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zainteresowana pozostaje
sama oraz właściwe ich przechowywanie,
e) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę
zainteresowaną,
f) utrzymywanie w czystości bielizny pościelowej, ręczników i ubrania osoby zainteresowanej,
g) pomoc w zakupie odzieży i obuwia,
h) palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna,
i) zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,
j) pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.
2. Usługi pielęgnacyjne:
a) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od
indywidualnych potrzeb,
b) pielęgnacja, w szczególności w czasie choroby i rehabilitacji, zalecana przez lekarza,
c) pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia , zamawianie wizyt domowych, pomoc w
rejestracji wizyt w poradni, w sytuacjach tego wymagających,
d) Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
4. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych
lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.

 
3) Warunki pracy na danym stanowisku: praca w terenie u świadczeniobiorców w Gminie Mikołajki.
 
4) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia
na danym stanowisku:
a) Musi być to osobą mobilną posiadającą prawo jazdy kat. B i własny środek transportu,
b) wykształcenie podstawowe lub średnie,
c) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, chorymi, wymagającymi opieki,
d) właściwy stan zdrowia do pracy na powyższym stanowisku,
e) posiadanie obywatelstwa polskiego,
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g) uczciwość,
h) umiejętność organizowania pracy w domu świadczeniobiorcy,
i) samodzielność i umiejętność pracy w zespole.
 
5). Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest
nabór:
a) dyplom ukończenia szkoły bądź w trakcie nauki na jednym z poniższych kierunków:
- opiekuna domowego,
- opiekuna środowiskowego,
- opiekuna medycznego,

lub ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna
środowiskowego,
b) umiejętność skutecznego komunikowania się,
c) znajomość topografii gminy Mikołajki,
 
6) Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys - CV,
- ksero wpisu do rejestru działalności gospodarczej z uwzględnionym że obejmuje ona swoim zakresem
usługi opiekuńcze lub deklaracja, że w razie wyboru oferty osoba założy działalność gospodarczą,
- oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku,
- oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem wniosku o
zatrudnienie,
- inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje
Na żądanie komisji rekrutacyjnej kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginały w/w dokumentów.

 
7) Informacje dodatkowe:
 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 9 lub przesłać pocztą na adres Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki w terminie do 15 stycznia 2018 roku. W razie
złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego polskiego
urzędu pocztowego.
Koperty należy opatrzyć informacją „Nabór na stanowisko: Opiekun środowiskowy”.
 
Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:
1. W pierwszym etapie Komisja dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz
ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,
2. W drugim etapie Komisja dokonuje oceny merytorycznej kandydata prowadzonej w formie rozmowy
kwalifikacyjnej
 
Po przeprowadzeniu wstępnej selekcji kandydatów komisja rekrutacyjna przygotowuje:
a) listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze
b) listę kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
Nie umieszczenie na liście, o której mowa w lit. a) jest jednoznaczne z nie dopuszczeniem kandydata do
dalszego etapu konkursu.
Lista o których mowa w lit. a) zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mikołajki.

Czytany 2908 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 02 styczeń 2018 19:15
do gory

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach
Mikołajki ul. 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7
tel./fax. 087 4219065, e-mail: mgops@mikolajki.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 7.00 - 15.00