Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
AKTUALNOŚCI:

MENU GŁÓWNE

EDYCJA PROJEKTU W ROKU 2009

czwartek, 16 styczeń 2014 18:43 Napisane przez 

Projekt systemowy „AKTYWIZACJA, INTEGRACJA, PRACA” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”) oraz samorządu Gminy Mikołajki.

 

GRUDZIEŃ 2009

 

 

W grudniu 2009 r. tj. w ostatnim miesiącu realizacji tej edycji projektu systemowego MGOPS zrealizowano:

 

a) dla grupy uczestniczącej w projekcie w ramach kontraktów socjalnych:

 

 • - 3 spotkania integracyjne, połączone z ewaluacją projektu (ankiety);
 • - spotkanie podsumowujące udział w projekcie, połączone ze wspólnym obiadem, z udziałem zespołu realizacyjnego MGOPS jak i władz samorządowych gminy (v-ce Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Skarbnik UMiG). W czasie spotkania uczestnikom projektu wręczono zaświadczenia o ukończeniu projektu, a osobom szczególnie wyróżniającym się także drobne upominki, których zakup został sfinansowany przez MGOPS;
 • - wypłatę zasiłków okresowych i celowych (wkład własny MGOPS), zgodnie z przyjętym harmonogramem;
 • - finansowanie kosztów dojazdu do szkół ponadgimnazjalnych dla 6 uczestników projektu (młodzież). Grupa ta, będzie kontynuowała swój udział w projekcie do czerwca 2010r. tak, aby młodzież ta miała możliwość zakończenia pierwszego roku nauki.

 

b) dla grupy uczestników w ramach programu aktywności lokalnej:

 

 - kontynuowano zajęcia z terapeutą do spraw uzależnień. W ocenie wszystkich osób, uczestniczącej w zajęciach, zajęcia przyniosły oczekiwane efekty w postaci powstrzymania się od picia alkoholu (9 osób z 12 uczestników) i podjęcia decyzji o poddaniu się leczeniu odwykowemu (6 osób z 12 uczestników). Z uwagi na specyfikę tej grupy, osiągnięte rezultaty należy uznać za bardzo dobre;

 • - wyjazd integracyjny, połączony ze wspólnym obiadem i udziałem w imprezie kulturalnej (seans filmowy);
 • - przeprowadzono jedno spotkanie ewaluacyjne (oceny indywidualne i ankiety);
 • - spotkanie podsumowujące udział w projekcie, połączone ze wspólnym obiadem, z udziałem zespołu realizującego projekt ze strony MGOPS oraz przedstawicieli władz samorządowych gminy. Uczestnicy zajęć otrzymali zaświadczenia o ukończeniu projektu, a 4 osoby – wyróżniające się zaangażowaniem z działania i wzorową frekwencją – otrzymały drobne upominki, których zakup został sfinansowany przez MGOPS. Jednocześnie podjęto decyzję, iż spotkania grupy w formule Grupy Wsparcia, prowadzonej przez terapeutę ds. uzależnień będą kontynuowane w okresie styczeń – czerwiec 2010r. min. 1 raz w miesiącu. Wszystko wskazuje na to, że zajęcie te zostaną sfinansowane ze środków samorządu Gminy Mikołajki.

 

W końcu grudnia 2009r. została tym samym zakończona druga edycja projektu systemowego MGOPS Mikołajki „INTEGRACJA, AKTYWIZACJA, PRACA”. Uzyskane rezultaty bezpośrednie projektu należy uznać za zadawalające:

 

 • a) 100% beneficjentów ostatecznych projektu w ramach kontraktów socjalnych przeszło całą, zaplanowaną ścieżkę zajęć z zakresu aktywnej integracji, uzyskując zarówno istne wsparcie psychologiczne (motywacja do aktywności społeczno-zawodowej, podniesienie poziomu samooceny) jak i wiedzę dotyczącą zasad aktywnego poruszania się na rynku pracy, jak i nowe umiejętności dotyczące:
  - obsługi komputera;
  - zasad i sposobów rozwiązywania problemów rodzinnych;
  - gospodarowania budżetem domowym i planowania wydatków;
  - indywidualnej działalności gospodarczej oraz działalności w ramach spółdzielni socjalnej.
 • b) 75% beneficjentów ostat projektu w ramach programu aktywności lokalnej tj. osób z problemem alkoholowym ukończyło udział w projekcie, przechodząc cały, zaplanowany dla nich cykl zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z psychologiem oraz terapeutą do spraw uzależnień. W rezultacie realizacji projektu, 6 osób z tej grupy zadeklarowało gotowość poddania się leczeniu odwykowemu. Konsekwencje tego typu deklaracji będą monitorowane przez MGOPS. Co istotne, uczestnicy Grupy Wsparcia wyrazili chęć i gotowość w kontynuowaniu spotkań. Deklaracja ta spotkała się z poparciem kierownictwa MGOPS i uzyskała wstępne wsparcie finansowe ze strony samorządu Gminy Mikołajki. Zajęcia te, prowadzone przez terapeutę ds. uzależnień p. Martę Jucewicz będą realizowane od lutego do czerwca 2010r. minimum jeden raz w miesiącu.

 

LISTOPAD 2009

 

W listopadzie br. szczególny intensywnie pracowała grupa uczestników proj. „Integracja, aktywizacja, praca” w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

 

 

Zrealizowano łącznie 18 godz. zajęć z zakresu terapii aa, prowadzonych przez p. Martę Jucewicz. Zajęcia, podobnie jak w poprzednich miesiącach prowadzone były w formule Grupy Wsparcia (zajęcia grupowe), ale także kontynuowano indywidualne spotkania poszczególnych uczestników projektu z terapeutą uzależnień. Co istotne, frekwencja na zajęciach wahała się na poziomie 80-85%. Biorąc pod uwagę specyfikę grupy (osoby z uzależnieniem alkoholowym), należy uznać to z duży sukces, będący przede wszystkim zasługą p. Marty Jucewicz, jako osoby prowadzącej terapię. Przez 7 miesięcy spotkań, udało jej się nawiązać bardzo dobry kontakt z grupą , zintegrować i zmotywować ją do otwarcia się, wyrażania swoich emocji oraz artykułowania na forum Grupy Wsparcia nurtujących każdego z uczestników spotkań problemów Do końca realizacji harmonogramu zajęć w ramach PAL pozostało jeszcze 12 godz. zajęć z zakresu terapii aa oraz zaplanowana wcześniej impreza integracyjno-kulturalna (seans filmowy, wspólny obiad). Zajęcia zakończą się 10 grudnia br. i wówczas będzie do dobry moment do dokonania podsumowania i oceny zajęć, tak pod kątem uzyskanych efektów jak i całej ich strony organizacyjno-logistycznej.

 

 

Uczestnicy projektu systemowego w ramach kontraktów socjalnych odbyli w listopadzie br. dwa spotkania (6 godz.), służące przede wszystkim dokonaniu ewaluacji dotąd zrealizowanych działań (rozmowa z koordynatorem projektu, ankiety ewaluacyjne). Spotkania te miały na celu także poznanie opinii beneficjentów projektu co do efektywności zrealizowanych działań oraz ich przydatności, pod kątem aktywizacji społeczno-zawodowej czyli mówiąc wprost do tego, na ile uczestnictwo w projekcie może skutkować wyjściem – przynajmniej części jego uczestników – ze sfery pomocy społecznej.

 

 

Listopad br. był także okresem pracy zespołu realizującego projekt oraz niemal wszystkich pracowników MGOPS nad założeniami kolejnej edycji projektu systemowego na 2010 r. W trakcie rozmów i spotkań udało się wypracować podstawy tego projektu, dotyczące zarówno ilości i rodzaju jego beneficjentów ostat., a także rodzajów i formy planowanych działań. Coraz mocniej konkretyzuje się pomysł, aby projekt w 2010 r. był realizowany w formie partnerstwa, pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a Urzędem Miasta i Gminy, co powinno skutkować m.in. tym, że w ramach zaplanowanych działań (w ramach Programu Aktywności Lokalnej) urządzony zostanie w Mikołajkach plac zabaw dla dzieci. Urząd Miasta i Gminy dostarczy w ramach partnerstwa urządzenia sportowo-rekreacyjne dla placu zabaw, natomiast zagospodarowanie placu (przygotowanie i ustawienie urządzeń, zieleń, piaskownice itp.) będzie zadaniem 15-osobowej grupy uczestników projektu.

 

 

W ramach działań proj. systemowego „Integracja, aktywizacja, praca” 2010 r. planowane jest także kontynuowanie przez 6-osobową grupę młodzieży (w ramach kontraktów socjalnych) nauki w szkołach ponadgimnazjalnych tak, aby mieli oni wsparcie finansowe, a tym samym szansę zakończenia w czerwcu 2010 r. pierwszego roku nauki. Tym samym dajemy im możliwość przygotowania do sensownego wejścia w dorosłość z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami.

 

PAŹDZIERNIK 2009

 

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, w m-cu październiku br. zrealizowano:

 

- dla 19-osobowej grupy osób, uczestniczących w projekcie w ramach kontraktów socjalnych 2-dniowe (14 godz.) szkolenie, nazwane „świadomy obywatel”. Szkolenie to, miało na celu uświadomienie jego uczestnikom, jak wiele problemów życiowych można rozwiązać, mając chociażby podstawową wiedzę dotyczącą przysługujących każdemu praw i obowiązków. Szkolenie prowadziło dwoje doświadczonych, certyfikowanych doradców Biura Porad Obywatelskich w Mikołajkach i koncentrowało się ono na praktycznych metodach i sposobach rozwiązywania przede wszystkim problemów rodzinnych, takich jak problemy majątkowe, rozwód i separacja, alimentacja i władza rodzicielska. Zajęcia, prowadzone w formie warsztatowej, służyły pokazaniu praktycznych metod rozwiązywania w/w problemów, w oparciu o obwiązujące zasady prawa. Po zakończeniu szkolenia, każdy z jego uczestników otrzymał materiały, szczegółowo omawiające rozpatrywane zagadnienia m.in. wraz w wzorami pism i wniosków procesowych;

 • - ta sama grupa uczestniczyła w 1-dnowym wyjeździe integracyjnym do Olsztyna, połączonym w warsztatami „prozdrowotnymi” w Poliklinice Olsztyńskiej, obejmującymi profilaktyczne badania cytologiczne (kobiety) wraz z wykładem dotyczącym profilaktyki chorób nowotworowych. W ramach wyjazdu, jego uczestnicy uczestniczyli także w imprezie kulturalnej (seans filmowy). Wyjazd, w zgodnej ocenie wszystkich był bardzo udany i miał istotny walor zarówno edukacyjny jak i integracyjny, co zresztą było jego celem;
 • - 6-osobowa grupa młodzieży kontynuowała naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, a ramach projektu finansowano zakup biletów miesięcznych na dojazd do szkół poza Mikołajkami;
 • - 12-osobowa grupa uczestników projektu w ramach Programu Aktywności Lokalnej kontynuowała cykl zajęć z terapeutą ds. uzależnień. Nowością w tym cyklu spotkań było wprowadzenie – poza zajęciami grupowymi – także indywidualnych rozmów z terapeutą, służących motywowaniu ich uczestników do walki z nałogiem alkoholowym. Co istotne, spotkania te zostały wprowadzone na prośbę samych uczestników zajęć. Świadczyć to może o zmianie postaw i coraz mocniejszej motywacji, przynajmniej części z tych osób, do podejmowania działań na rzecz wyjścia z uzależnienia;
 • - 30 października br. zakończył się 40-to godzinny cykl zajęć z zakresu fizjoterapii, dla 12-tu uczestników projektu systemowego z uzależnieniem alkoholowym. Zajęcia, pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty, realizowane były w specjalistycznym ośrodku fizjoterapii Ewangelickiego Domu Opieki „Arka” w Mikołajkach, cieszyły się dużym powodzeniem i jak zgodnie oceniają ich uczestnicy, przyniosły im wymierny efekt w postaci poprawy kondycji i sprawności fizycznej, co u osób z problemem alkoholowym jest bardzo istotne i może wpływać na podejmowanie racjonalnych działań na rzecz wyjścia z nałogu.

 

WRZESIEŃ 2009

 

Kolejny miesiąc realizacji naszego projektu systemowego obejmował zarówno nowe szkolenia, jak i kontynuację dotychczasowych zajęć, a dodatkowo swój aktywny udział w projekcie rozpoczęła młodzież (6 osób, w ramach kontraktów socjalnych):

 

 

19-osobowa grupa osób, uczestniczących w projekcie w ramach kontraktów socjalnych uczestniczyła w 2-dniowym szkoleniu (10 godz.), dotyczącym zasad zakładania i prowadzenia indywidualnej działalności gosp. oraz działalności w ramach spółdzielni socjalnej. Zajęcia miały na celu zapoznanie ich uczestników z:

 

 

 • - procedurami związanymi z rejestracją działalności gosp. oraz spółdzielni socjalnej (gdzie i jak dokonać rejestracji, zasady wypełniania niezbędnych dokumentów);
 • - zasadami prowadzenie działalności (rozpoznanie rynku oraz ocena własnych możliwości i umiejętności, ocena konkurencji, opracowanie biznesplanu, podstawowe informacje o możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i spółdzielni socjalnej wraz z praktycznym ćwiczeniem dot. wypełniania formularza o dotację z Funduszu Pracy);

 

Uzupełnieniem szkolenia był także wyjazd uczestników zajęć do Rucianego-Nidy na spotkanie z członkami działającej tam od 2007 r. spółdzielni socjalnej. W trakcie niemal 3-godzinnej, bardzo ciekawej rozmowy padło wiele konkretnych, szczegółowych pytań, na które odpowiedzi przybliżyły uczestnikom szkolenia problematykę działalności spółdzielni socjalnej, co w efekcie może być impulsem do podjęcia tego typu działalności w Mikołajkach;

 

 

6-osobowa grupa młodzieży, z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym rozpoczęła naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Bez wsparcia w ramach projektu, ci młodzi ludzie nie mieliby takiej możliwości z uwagi przede wszystkim na sytuację materialną ich rodzin. Ich udział w projekcie umożliwił sfinansowanie m.in. zakupu biletów miesięcznych na dojazdy do szkół (Mrągowo, Giżycko) oraz zakup podręczników szkolnych (zasiłki celowe). Mamy nadzieję, że otrzymane wsparcie pozwoli tej grupie młodzieży na zdobycie wiedzy i doświadczeń, które w przyszłości sprawią, iż wyjdą oni ze sfery pomocy społecznej i będą przygotowani do startu w dorosłe życie;

 

 

12-osobowa grupa uczestników projektu w ramach Programu Aktywności Lokalnej (osoby z problemem alkoholowym) kontynuowała cykl zajęć z zakresu terapii aa, w ramach Grupy Wsparcia. Tak jak w poprzednich miesiącach, zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem ich uczestników, a frekwencja na nich nadal utrzymywała się na poziomie 70-90%, co bez wątpienia było zasługą prowadzącej p. Marty Jucewicz;

 

ta sama, 12-osobowa grupa uczestników projektu nadal kontynuowała (1 raz w tygodniu) zajęcia z fizjoterapeutą, służące poprawie ich kondycji fizycznej.

 

 

Tak jak dotychczas, uczestnicy zajęć szkoleniowych otrzymywali w czasie ich trwania posiłek, a osoby spoza Mikołajek zwrot kosztów dojazdów (na podstawie przedkładanych koordynatorowi projektu biletów autobusowych). Samotne matki, w czasie odbywania szkoleń miały możliwość oddania swoich pociech na ten okres do przedszkola. Wszystkie wydatki, związane ze sferą logistyczną projektu były finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach otrzymanej dotacji ROPS

 

SIERPIEŃ 2009

 

 W sierpniu br. w ramach projektu systemowego „Integracja, aktywizacja, praca” zrealizowano:

 

 

a) dla 19-osobowej grupy uczestników w ramach kontraktów socjalnych 2-dniowe szkolenie (10 godz) z zasad gospodarowania budżetem domowym oraz planowania wydatków. Szkolenie, prowadzone przede wszystkim:

 

 • - metodą warsztatową, obejmującą ułożenie domowego budżetu w oparciu o informację o realnych, miesięcznych dochodach oraz zaplanowanie przychodów i wydatków domowych w wersji minimum i maksimum na okres 6 m-cy, czyli mówiąc inaczej stworzenie najprostszej wersji domowego biznesplanu tak, aby zapewnić podstawowe warunki egzystencji rodziny;
 • - metodą ćwiczeń praktycznych, w czasie których uczestnicy zajęć mieli za zadnie porównać ceny tych samych (lub podobnych) produktów, w sklepach na terenie miasta i wyciągnąć z tego porównania odpowiednie wnioski.

 

b) dla 12-osobowej grupy w ramach Programu Aktywności Lokalnej:

 

 • - szkolenie z zasad aktywnego poszukiwania zatrudnienia, prowadzone przez doświadczonego doradcę zawodowego. Szkolenie to (20 godz) zostało rozszerzone o naukę aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem komputera. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się ze stronami www firm z branży, które Ich interesują. Każdy mógł odwiedzić za pomocą „sieci” specjalistyczne serwisy i agencje doradztwa zawodowego (personalnego) oraz instytucje specjalizujące się rekrutacją przez Internet.
 • - kontynuowano zajęcia z terapeutą ds. uzależnień, realizowane z formule Grupy Wsparcia. Zajęcia te, prowadzone przez p. Martę Jucewicz – w opinii ich uczestników – są prowadzone w sposób jak najbardziej profesjonalny, a jednocześnie atmosfera na zajęciach sprawia, iż cieszą się wielką popularnością, czego efektem jest chociażby poziom frekwencji (70-95%);
 • - rozpoczęto cykl zajęć fizjoterapeutycznych, mających na celu poprawę kondycji fizycznej uczestników zajęć (osoby z problemem alkoholowym). Zajęcia te, będą realizowane do końca października, w wymiarze 3 godz. tygodniowo i będą się one odbywały w specjalistycznej sali do tego typu zajęć Ewangelickiego Domu Opieki „Arka” w Mikołajkach pod fachowym okiem doświadczonego, acz młodego fizjoterapeuty p. Krystiana Daniela. zajęć fizjoterapeutycznych. Co istotne, zajęcia z zakresu fizjoterapii są uzupełnieniem działań projektu systemowego i w całości są finansowane ze środków samorządu Gminy Mikołajki.

 

Oczywiście, tak jak w poprzednich miesiącach, uczestnicy zajęć szkoleniowych otrzymywali w czasie ich trwania posiłek, a osoby spoza Mikołajek także zwrot kosztów dojazdów (na podstawie przedkładanych koordynatorowi projektu biletów autobusowych). Samotne matki, w czasie odbywania szkoleń miały możliwość oddania swoich pociech na ten okres do przedszkola. Wszystkie wydatki, związane ze sferą logistyczną projektu były finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach otrzymanej dotacji ROPS. W ramach projektu, sfinansowano także część (ok. 40%) zaplanowanych wydatków na zasiłki celowe – środki te stanowią wkład własny MGOPS Mikołajki. Ponieważ otrzymana w czerwcu zaliczka na realizację projektu została w sierpniu br. już praktycznie rozdysponowana na pokrycie wszystkich niezbędnych wydatków, w związku z czym, po uzgodnieniu z ROPS w sierpniu br. złożono do ROPS wniosek o płatność za miesiąc lipiec tak, aby kolejna transza dotacji dotarła do nas możliwie jak najszybciej.

 

LIPIEC 2009

 

 19-osoba grupa uczestników projektu systemowego „Integracja, Aktywizacja, Praca” przez cały lipiec (2x w tygodniu), uczestniczyła w kursie komputerowym, poznając tajniki bezpiecznej obsługi komputera, posługiwania się pakietem Microsoft Office oraz efektywnego poszukiwanie się Internetem, jako źródłem informacji i komunikacji. Kurs trwał 30 godz. i był prowadzony w „Wiosce internetowej” przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach. Zajęcia przebiegały bez żadnych zakłóceń w miłej i spokojnej atmosferze. Uczestnicy szkolenia z zainteresowaniem słuchali wykładów i oglądali prezentacje multimedialne. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach warsztatowych. Sumiennie i dokładnie pracowali przy zestawach komputerowych wykonując ćwiczenia zgodnie z przestawionymi im kartami pracy. Każde ćwiczenie było zakończone sprawdzeniem efektów pracy i zaliczeniem każdej karty.

 

 

Na podstawie zaliczeń cząstkowych stwierdzono, iż wszyscy uczestnicy zaliczyli całość szkolenia. Za ponadprzeciętne umiejętności tego szkolenia, opanowanie materiału i koleżeńskość postanowiono wyróżnić p. BAŁDYGĘ Izabelę, KUMELSKĄ Justynę i FOBER Martę Certyfikatami w zakresie podstaw edytora tekstu Writer pakietu OpenOffice 3.1.0.

 

 

12-osobowa grupa uczestników projektu (w ramach Programu Aktywności Lokalnej), kontynuowała zajęcia zarówno z terapeutą ds. uzależnień (12 godz.) oraz zakończyła cykl zajęć z psychologiem (11 godz.). Z uwagi na specyfikę tej grupy (osoby z problemem alkoholowym), konieczne okazało się wydłużenie warsztatów psychologicznych planowanych 30 do 40 godzin. Jednocześnie, koordynator projektu wraz z prac. socjalnymi MGOPS przygotowywał możliwość odbycia 6-tygodnowej terapii w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia dla 5-6 uczestników projektu. Według harmonogramu, terapia te powinna rozpocząć się w drugiej połowie września;

 

 

28 lipca br. odbył się pierwszy, z zaplanowanych trzech wyjazdów integracyjnych, 30-osobowa grupa jego uczestników, wraz z Basią Gralą (pracownik socjalny MGOPS) i koordynatorem projektu pojechała do Trójmiasta, zwiedzając Westerplatte, stare miasto w Gdańsku oraz Gdynię (patrz zakładka „Z życia projektu”). Wyjazd chociaż krótki, bo tylko 1-dniowy, dal wszystkim wiele radości oraz możliwość integracji całej grupy i jednocześnie szansę poznania ciekawych, urokliwych miejsc jak np. starówka w Gdańsku. Wyjazd był także okazją do wspólnych rozmów i dyskusji, zwłaszcza w czasie podróży. Pomimo zmęczenia, jakie dało się nam we znaki, wszyscy wróciliśmy w doskonałych humorach i z przeświadczeniem, że tego typu wyjazdy są wspaniałym „przerywnikiem” zajęć szkoleniowych;

 

 

Zgodnie z harmonogramem projektu, pracownicy socjalni MGOPS realizują działania z zakresu pracy socjalnej zarówno z uczestnikami projektu jak i ich rodzinami. Efekty tej pracy są szczególnie widoczne w odniesieniu do grupy „kontraktowej” – frekwencja na zajęciach szkoleniowych wynosi ok. 90-95%, co jest wynikiem rewelacyjnym. Co ważne, widać wyraźne zintegrowanie grupy i jej znaczne zaangażowanie w działania projektu;

 

 

Udział w zajęciach uczestników projektu w ramach tzw. „grupy PAL’owskiej” kształtuje się na poziomie 70-80%, co z uwagi na specyfikę tej grupy jest wynikiem bardzo dobrym. Jednocześnie, w grupie tej są już osoby (6-7 uczestników), wykazujące bardzo mocne zaangażowanie się w poszczególne działania, zarówno w aspekcie merytorycznym jak i organizacyjnym.

 

CZERWIEC 2009

 

 Grupa „kontraktowa” (19 osób) zakończyła cykl zajęć grupowych z psychologiem i doradcą zawodowym. Teraz rozpoczęły się spotkania indywidualne, mające za zadanie wypracowanie indywidualnych ocen psychologicznych każdego z uczestników projektu i Indywidualnych Planów Działania (doradca zawodowy). Zarówno oceny psychologa, w połączeniu z IPD posłużą do opracowania szczegółowego planu dalszego wsparcia, dla każdej z tych osób tak, aby miały one realną szansę opuścić sferę pomocy społecznej;

 

 

Grupa „PAL’owska” (12 osób) kontynuuje cotygodniowe spotkania z psychologiem oraz z terapeutą ds. uzależnień. Zniknęły napięcia i konflikty z pierwszych dni zajęć i wygląda na to, że grupa zaczęła funkcjonować prawidłowo.

 

MAJ 2009

 

 Grupa „kontraktowa” realizuje zaplanowany program szkoleniowy. Zajęcia z psychologiem (Magda Sobolewska, w poniedziałki i czwartki) oraz z doradcą zawodowym (Wojtek Doda, wtorki). Frekwencja na poziomie 90-95%, więc wszystko jest ok.

 

 

7 maja br. : pierwsze zajęcia z psychologiem 12-to osobowej grupy uczestników projektu w ramach Programu Aktywności Lokalnej (osoby z problemem alkoholowym). Są wszyscy, więc to już sukces. Po zajęciach pierwsze bardzo pozytywne opinie – zobaczymy, jak to wszystko potoczy się dalej! Spotkania zaplanowano raz w tygodniu przez 3 godz.

 

 

Kolejne zajęcia grupy „PAL’owskiej” z psychologiem – frekwencja dopisuje, ale także pojawiają się konflikty i napięcia, które wspólnie z Magdą Sobolewską łagodzą i neutralizują Basia Grala (MGOPS) i koordynator projektu. Wygląda na to, że grupa zaczyna funkcjonować dobrze;

 

 

22 maja br.: pierwsze spotkanie grupy „PAL’owskiej” z terapeutą ds. uzależnień (Marta Jucewicz), prowadzone w formule Grupy Wsparcia. Spotkanie „zapoznawcze” i organizacyjne, ale wszystko wskazuje na to, że Marta nawiązała bardzo dobry kontakt z grupą.

 

KWIECIEŃ 2009

 

Ustalono ostateczny projekt strony internetowej MGOPS Mikołajki;

 

16 kwietnia br.: kolejne spotkanie z uczestnikami projektu, w którym uczestniczy zespół MGOPS (kierownik A. Parzych i B. Grala) oraz koordynator projektu. Odpowiadamy na szereg pytań i ustalamy ostateczne terminy pierwszych zajęć szkoleniowych. Wszystko jest już „dopięte”!

 

Na wniosek ROPS dokonujemy ostatnich korekt projektu.

 

20 kwietnia br. : pierwsze zajęcia 19-osobowej grupy „kontraktowej” z psychologiem. Widać zdenerwowanie i niepewność „jak to będzie?” … nowe zadania i nowe, zupełnie wyzwania. Ale po zajęciach twarze są uśmiechnięte, a zbierane „na gorąco” opinie bardzo pozytywne. Frekwencja dopisała!

 

21 kwietnia br. : pierwsze zajęcia grupy „kontraltowej” z doradcą zawodowym i chyba Wojtek odniósł sukces. Było wesoło i pracowicie!

 

LUTY 2009

 

Rozpoczynamy rekrutację uczestników projektu. Tu główną rolę odgrywają pracownicy socjalni MGOPS. Na nich spoczywa główna odpowiedzialność za wybór uczestników projektu, a wszystkie propozycje są konsultowana także z Powiatowym Urzędem Pracy. W połowie marca jest gotowa lista potencjalnych beneficjentów projektu (37 osób) oraz lista rezerwowa (15 osób),

 

 

W projekcie zaplanowano, że zajęcia szkoleniowe rozpoczną się w marcu. Ponieważ wciąż nie ma potwierdzenia o przyjęciu projektu przez ROPS, musimy przesunąć termin rozpoczęcia działań o 2-3 tygodnie.

 

 

Zespół realizacyjny projektu jest już skompletowany:

 

 

 • - Basia Grala – prac. socjalny MGOPS, czyli dobry duch projektu;
 • - Jacek Maliszewski – koordynator projektu (Centrum Aktywności Lokalnej w Mikołajkach);
 • - Halina Lis – osoba odp. za stronę finansową projektu (Centrum Aktywności Lokalnej w Mikołajkach);
 • - Wojtek Doda – doradca zawodowy, odpowiadający zarówno za szkolenia z doradztwa zawodowego jak i przygotowanie oraz stałą aktualizację strony WWW projektu;
 • - Magda Sobolewska – psycholog;
 • - Marta Jucewicz – terapeuta ds. uzależnień, która poprowadzi Grupę Wsparcia dla osób z problemem alkoholowym;
 • - Halina Lis i Ewa Maliszewska – doradcy Biura Porad Obywatelskich Centrum Aktywności Lokalnej w Mikołajkach, które poprowadzą szkolenia pt. ”Świadomy obywatel” , a Halinka Lis dodatkowo zrealizuje szkolenie dotyczące zasad zarządzania budżetem domowym i planowania wydatków.

 

Spotkanie przedstawiciela MGOPS (Basia Grala – prac. socjalny), koordynatora projektu (Jacek Maliszewski) oraz osoby odpowiadającej za utworzenie i aktualizację strony www projektu (Wojtek Doda) - ustalenie wymagań odnośnie strony internetowej projektu.

 

 

25 i 26 marca br. : pierwsze spotkania informacyjne z uczestnikami projektu. Zespół MGOPS (kierownik A. Parzych i pracownik socjalny B. Grala) oraz koordynator projektu omawiają z beneficjentami ostatecznymi zasady ich udziału w projekcie, zakres planowanych działań oraz zakładane efekty. Odpowiadają na szereg szczegółowych pytań i starają się rozwiewać wiele wątpliwości. Potencjalni uczestnicy projektu wypełniają ankiety informacyjne oraz podpisują zobowiązania dotyczące przestrzegania zasad udziału w projekcie i upoważnienia do przetwarzania ich danych osobowych. Wspólnie ustalamy szczegółowy harmonogram zajęć na pierwszy miesiąc realizacji projektu.

 

STYCZEŃ - LUTY 2009

Praca nad przygotowaniem projektu II edycji. W pracach, koordynowanych przez Jacka Maliszewskiego uczestniczy zespół MGOPS (kierownik p. Alina Parzych oraz pracownicy socjalni), a także doradca zawod. Wojtek Doda oraz terapeuta ds. uzależnień Marta Jucewicz. Powstaje ostateczny konspekt projektu (cele, działania, efekty oraz wstępny budżet), który szybko trzeba „przełożyć” na formularz wniosku projektowego.

Czytany 1758 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 16 styczeń 2014 19:53

kapital ludzki

                                         

unia

kapital ludzki

crzl

unia

do gory

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach
Mikołajki ul. 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7
tel./fax. 087 4219065, e-mail: mgops@mikolajki.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 7.00 - 15.00