Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
AKTUALNOŚCI:

MENU GŁÓWNE

O M-GOPS

czwartek, 16 styczeń 2014 16:48 Napisane przez 

Informacje ogólne dotyczące działania Naszego ośrodka:

 

Ludność miasta/gminy: liczba mieszkańców ogółem 8668, w tym w gminie 4700, w mieście 3968, liczba sołectw 17, ogólna liczba miejscowości 33, w tym miejscowości wiejskich 32.

 

Zatrudnienie w MGOPS:

 

1. Ilość osób zatrudnionych w MGOPS ogółem 11 osób
2. Ilość etatów ogółem 10,5

 

Ilość osób zatrudnionych z podziałem na komórki organizacyjne OPS, według zajmowanych stanowisk, z podaniem ilości etatów:

OPS – 7 etatów:


- Kierownik Ośrodka -1 etat, mgr Paweł Gowkielewicz
- Główna księgowa- 1 etat/ Krystyna Bacławska
- Pracownik socjalny- 3 etaty/ mgr Barbara Grala, Jolanta Chabowska, Iwona Alejster
- Pracownik socjalny zatrudniony w ramach Projektu Systemowego POKL- 1 etat./ mgr Sylwia Dymbel

- Asystent rodziny mgr Agnieszka Dagiel

 

Komórka świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych: 2- etaty

 

1. Referent ds. świadczeń rodzinnych- 1 etat/ Magdalena Truszkowska
2. Referent ds. funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych- 1 etat./Barbara Bałazy
3. Opiekun nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi - 1 etat/ Małgorzata Sakowicz, 1/2 etatu Bożena Kryc

 

Rejony opiekuńcze:

 

- ilość rejonów opiekuńczych obsługiwanych przez pracowników socjalnych 3
- ilość mieszkańców w poszczególnych rejonach opiekuńczych:
rejon I – 3 422 mieszkańców
rejon II – 3 542 mieszkańców
rejon III- 1 704 mieszkańców

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się jest w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ul. Kolejowej 7. MGOPS zajmuje 4 pomieszczenia na parterze w tym:

 

- pokój nr 10 - kierownik,
- pokój nr 9 - pracownik socjalny i księgowa,
- pokój nr 8 - trzech pracowników socjalnych ( w tym pracownik socjalny zatrudniony w ramach POKL 2007-2013),
- pokój nr 7 - referent ds. świadczeń rodzinnych i referent ds. funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych,

- pokój nr 5 - asystent rodziny.

 

Na przełomie roku 2008-2009 warunki pracy zatrudnionych pracowników uległy znacznej poprawie. W siedzibie urzędu wykonano remont kapitalny. W pomieszczeniach w których mieści się ośrodek wymieniono instalację elektryczną, rozprowadzono łącza telefoniczno- komputerowe, położono nowe tynki oraz pomalowano ściany. W roku 2008 zostały wymienione przestarzałe meble tj. szafy, biurka oraz krzesła. Wyeksploatowany i przestarzały sprzęt komputerowy i telefoniczny również wymieniono na nowy. Ośrodek posiada następujące wyposażenie biurowe tj. fax, kserokopiarkę oraz 6 drukarek, każde stanowisko pracy jest wyposażone w komputer.

MGOPS w roku 2008 przystąpił do projektu systemowego POKL 2007-2013, w ramach tego projektu dla nowo zatrudnionego pracownika socjalnego zakupiono notebook, biurko, krzesło.

Pomoc społeczna jest instytucją mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza z rodzin niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej {Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Do zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach należy prowadzenie całokształtu spraw z zakresu pomocy społecznej , a w szczególności:

 

 1. 1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę infrastruktury socjalnej,
 2. 2. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej,
 3. 3. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 4. 4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 5. 5. Praca socjalna - rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc rodzinom i osobom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenia warunków sprzyjających temu celowi,
 6. 6. Prowadzenie Państwowych Domów Pomocy Społecznej, Domów Rencistów, Domów Małego Dziecka, Ośrodków Wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
 7. 7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
 8. 8. Przyznawanie pomocy rzeczowej,
 9. 9. Przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
 10. 10. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
 11. 11. Inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

 

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanych przez Ośrodek Pomocy należą:

 

 1. 1. Udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 2. 2. Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
 3. 3. Pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne,
 4. 4. Udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 5. 5. Praca socjalna,
 6. 6. Poprawienie pogrzebu wg. wyznania,
 7. 7. Zapewnienie środków na wynagrodzenie dla pracowników i warunków realizacji zadań.

 

Do zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej należą:

 

 1. 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, rent socjalnych, przysługujących dodatków do świadczeń,
 2. 2. Przyznawanie i wypłacanie okresowych zasiłków gwarantowanych, okresowych i specjalnych okresowych,
 3. 3. Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby, które pobierają zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki stałe z uwagi na dzieci specjalnej troski, okresowe zasiłki gwarantowane,
 4. 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
 5. 5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 6. 6. Przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,
 7. 7. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
 8. 8. Zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób.

 

Zgodnie z art. 45 Ustawy o pomocy społecznej, pracownicy socjalni świadczą pracę socjalną osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin oraz społeczności lokalnej w ich środowisku. Pracownicy socjalni posługują się podstawowymi metodami: jest to praca z indywidualnym przypadkiem, praca grupowa. Wśród technik wykorzystuje się poradnictwo, mediację, informację, interwencje wspomagane kontakty interpersonalne w tym kontrakt socjalny. Kontrakt socjalny to umowa z klientem polegająca na wspólnym uzgodnieniu celów i działań miedzy pracownikiem, a klientem, na wyjaśnieniu i wspólnej negocjacji wyboru możliwych rozwiązań pożądanej zmiany w trudnej sytuacji oraz określaniu na jej podstawie form czasu realizacji kontraktu. Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi, zakładami pracy, związkami wyznaniowymi oraz mobilizuje środowiska lokalne do działań na rzecz pomocy społecznej.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach w ramach współpracy z Mikołajskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Mikołajkach wspólnie przystąpili do realizacji programu , związanego z pomocą żywnościową najuboższym rodzinom „ Bank Żywności”, pomocą zostało objętych 700 osób. Jest to pomoc w formie artykułów spożywczych takich jak: mleko, makaron, ryż, mąka, kasza, cukier, płatki kukurydziane, ser żółty, ser topiony, dżem, dania w puszce itp.

 

 

 

 

Czytany 2436 razy Ostatnio zmieniany piątek, 17 styczeń 2014 11:35
do gory

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach
Mikołajki ul. 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7
tel./fax. 087 4219065, e-mail: mgops@mikolajki.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - środa: 7.00 - 15.00
czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 7.00 - 15.00